Bezpłatne Przejazdy

Informacje


Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami ZTM mogą dodać do swojej Karty Mieszkańca dokument uprawniający je do tej ulgi i swoje zdjęcie. Dzięki temu nie trzeba mieć przy sobie legitymacji czy innych dokumentów - podczas kontroli biletowej wystarczy pokazać kontrolerowi kartę lub telefon z aplikacją!

Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku z Kartą Mieszkańca mogą korzystać:
 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat, uprawnione do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca,
 • uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych, uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • senatorowie i posłowie na Sejm, 
 • Honorowi Obywatele Miasta Gdańska, 
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun, 
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnik, 
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem, 
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun,
 • dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • honorowi dawcy krwi
 • osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku,
 • osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”.