REGULAMIN SYSTEMU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Data aktualizacji: 08.04.2019 r.
 
W niniejszym Regulaminie znajdą Państwo wskazówki zapisane kursywą. Nie stanowią one części postanowień Regulaminu, a ich celem jest ułatwienie Państwu zapoznania się z treścią Regulaminu.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
 
 1. DEFINICJE
W tym miejscu znajdują się definicje pojęć, które są wykorzystywane w dalszej części Regulaminu. Prosimy, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na definicję Osoby Uprawnionej (pkt 2) oraz definicję Dokumentu Potwierdzającego (pkt 13), potrzebnego w celu skorzystania z Karty.
 1. System Gdańskiej Karty Mieszkańca albo System GKM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, dostępny na portalu internetowym www.jestemzgdanska.pl.
 2. Użytkownik Systemu – osoba, która uzyskała dostęp do Systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca. Użytkownikiem Systemu może być w szczególności Użytkownik Karty.
 3. Konto - konto Użytkownika Systemu dostępne w Systemie GKM, umożliwiające dostęp i zarządzanie ofertami w ramach Systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 4. Konto rodzinne – Konto z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników zamieszkałych pod tym samym adresem, połączonych z Kontem rodzinnym.
 5. Gdańska Karta Mieszkańca albo Gdańska Karta– plastikowa karta posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny, a także  dane Użytkownika Systemu (personalizowana). Gdańska Karta Mieszkańca stanowi identyfikator Użytkownika Systemu  w systemie dostępnym na stronie internetowej: jestemzgdanska.pl i jest w ten sposób powiązana z kontem Użytkownika Systemu utworzonym w tym systemie.
 6. Organizator – wydawca Karty – Stowarzyszenie  Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298 (dalej GOT).
 
II.           POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Za pośrednictwem Systemu GKM Użytkownicy Systemu mogą uzyskać dostęp do następujących modułów, zwanych również pakietami:
  1. Pakiet Mieszkańca;
  2. Pakiet Karty Młodzieżowej;
  3. Pakiet Karty Gdańskiego Lwa
 2. Postanowienia regulujące zasady świadczenia usług w ramach Pakietu Mieszkańca zostały objęte niniejszym Regulaminem i znajdują się w szczególności w Rozdziale II Regulaminu.
 3. Organizator zarządza Pakietem Mieszkańca oraz ogólnym funkcjonowaniem Systemu GKM. Zasady świadczenia usług w ramach Pakietu Karty Młodzieżowej określa jednak odrębnie organizator tego Pakietu – Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku (80-252, ul. Jaśkowa Dolina 7), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000100513, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570846431. Zasady świadczenia usług w ramach Pakietu Karty Młodzieżowej są dostępne dla Użytkowników Systemu na stronie internetowej: www.kartamlodziezowa.pl.
 4. Postanowienia regulujące zasady świadczenia usług w ramach Pakietu Karty Gdańskiego Lwa zostały objęte niniejszym Regulaminem i znajdują się w szczególności w Rozdziale II Regulaminu.
 
III.          KARTA
 1. Gdańska Karta Mieszkańca może być wydana każdemu na jego żądanie.
 2. Gdańska Karta Mieszkańca nie jest kartą płatniczą.
 3. Gdańska Karta Mieszkańca jest kartą imienną. Dla jej ważności wymagane  jest podpisanie jej czytelnie imieniem i nazwiskiem przez Użytkownika Karty w wyznaczonym miejscu na odwrocie Karty.
 4. Nośnik Gdańskiej Karty Mieszkańca może być wykorzystany do wiązania z nim innych ofert, również po zakończeniu obowiązywania oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca. Gdańska Karta Mieszkańca może służyć do legitymowania się w ramach tych ofert.
 
IV.          POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Świadczenie części usług na rzecz osób, które posiadają Konto w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca następuje drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności obu stron. Poniżej przedstawiono więc zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Systemu GKM.  
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 2. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. utrzymywanie i obsługa Konta lub Konta rodzinnego,
  2. wysyłka newslettera na podstawie rejestracji,
  3. złożenie reklamacji  za pomocą poczty elektronicznej,
  4. informowanie o zmianach w ofercie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
Aktualny zakres usług oferowanych Klientom dostępny jest na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl . W związku z ciągłym rozwojem usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 1. Przez newsletter rozumie się biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do osób posiadających Konto lub Konto rodzinne za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego.
 2. Organizator świadczy usługi na rzecz osób posiadających Konto lub Konto rodzinne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uruchomienie odpowiedniej usługi w Systemie GKM lub złożenie reklamacji  za pomocą poczty elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Organizatorem bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu.
 1. Każdy posiadacz Konta lub Konta rodzinnego od momentu skorzystania z danej usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług w Systemie GKM.
 3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli posiadacz Konta lub Konta rodzinnego wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Systemie GKM.
 4. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez posiadacza Konta lub Konta rodzinnego informacji.
 5. Organizator  zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie GKM. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie danej usługi, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.        
 7. System GKM  jest dostępny dla posiadaczy Konta lub Konta rodzinnego przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Organizator  zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Systemu GKM w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 8. Poniżej określone zostały wymagania techniczne Systemu GKM:
  1.  Komputer osobisty lub urządzenie mobilne wyposarzone w nowoczesną przeglądarkę internetową.
  2. Dostęp do internetu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta posiadacz Konta lub Konta rodzinnego, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych usług.
 10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu GKM, Organizator  ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu GKM.
 11. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami pod numerem +48 58  300 06 59od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 bądź całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: reklamacje@jestemzgdanska.pl.
 12. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 13. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 
V.           REKLAMACJE
Prosimy o zapoznanie się ze sposobem składania reklamacji dotyczących Pakietu Mieszkańca lub Systemu GKM
 1. W przypadku wadliwego działania Systemu GKM, czy też Pakietu Mieszkańca lub Karty Gdańskiego Lwa lub braku uhonorowania Karty w Obiekcie Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić problem Autoryzowanemu Punktowi Sprzedaży. Brak zgłoszenia problemu Autoryzowanemu Punktowi Sprzedaży może uniemożliwiać pozytywne rozpatrzenie reklamacji Użytkownika.  
 2. Posiadacz Konta lub Konta rodzinnego powinien niezwłocznie zgłosić Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Systemu GKM w sposób określony poniżej.
 3. Przy zgłaszaniu reklamacji Użytkownik Systemu zobowiązany jest do:
 1. złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl. Niezależnie od powyższego reklamację można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. podania niezbędnych danych: numeru Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz swoich danych umożliwiających kontakt;
 3. dokładnego opisania wadliwego działania Gdańskiej Karty Mieszkańca, którego dotyczy reklamacja;
 4. ewentualnego okazania Gdańskiej Karty Mieszkańca w koniecznych przypadkach;
 5. wskazania wybranej przez siebie formy przekazania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności okaże się to niemożliwe. W takim przypadku terminu rozpatrzenia reklamacji wyniesie do 14 dni roboczych. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik Karty zostanie powiadomiony w jednej z form (według wyboru reklamującego): pisemnej przekazanej listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
VI.          ZGUBIENIE KARTY
Prosimy o pilną informację w przypadku zgubienia Karty!
 1. Użytkownik Karty powinien zgłosić Organizatorowi niezwłocznie jej zgubienie w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika
 2. Użytkownik Karty może samodzielnie zablokować kartę poprzez zgłoszenie na Koncie użytkownika w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 3. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi zgubienia Gdańskiej Karty Mieszkańca, Organizator powinien ją niezwłocznie zablokować. Po zablokowaniu Gdańska Karta Mieszkańca nie będzie mogła zostać ponownie wykorzystana.
 4. W przypadku zgłoszenia zgubienia Gdańskiej Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty Organizator może w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, po pobraniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł, przypisać Użytkownikowi Karty nowy numer Gdańskiej Karty Mieszkańca i wydać nową Kartę. W celu przypisania nowego numeru Gdańskiej Karty Mieszkańca, Użytkownik Karty powinien przedstawić Organizatorowi dowód zakupu Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz jego dane wskazane w formularzu wypełnianym podczas zakupu.
 
VII.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników Karty nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298.
 2. Gdańska Organizacja Turystyczna jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Gdańska Organizacja Turystyczna zapewni Użytkownikowi Karty i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Podanie przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika Karty i tym samym uprawnia Gdańską Organizację Turystyczną do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika Karty.
 5. Gdańska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik Karty oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 
VIII.       WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 roku.
 
IX.          ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny rozumie się:
  1. dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,
  2. dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w Systemie GKM,
  3. zmian w ofercie Gdańskiej Karty Mieszkańca,
 2. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Gdańskich Kart Mieszkańca aktywowanych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PAKIETU MIESZKAŃCA

 1. DEFINICJE
W tym miejscu znajdują się definicje pojęć, które są wykorzystywane w dalszej części Regulaminu. Prosimy, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na definicję Osoby Uprawnionej (pkt 3) oraz definicję Dokumentu Potwierdzającego (pkt 9), potrzebnego w celu skorzystania z Karty.
 1. Użytkownik Karty - posiadacz Gdańskiej Karty Mieszkańca, który dokonał aktywacji Karty. W przypadku Konta rodzinnego, umocowany i pełnoletni Użytkownik Karty może być administratorem Konta rodzinnego i na tej podstawie może dokonywać stosownych zmian. 
 2. Projekt Gdańskiej Karty Mieszkańca – oferta specjalna skierowana do Osób Uprawnionych, mająca na celu zapewnienie dostępu mieszkańców Gdańska do jego atrakcji oraz popularyzowanie korzystania przez nich z atrakcji Gdańska. Przez osobę fizyczną zamieszkałą w Gdańsku rozumiemy każdą osobę fizyczną:
- zameldowaną w Gdańsku,
- rozliczająca się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych,
- opłacającą w Gdańsku podatek od nieruchomości,
- opłacającą media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku.
 1. Osoba Uprawniona - przez uprawnioną do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca należy rozumieć każdą osobę fizyczną:
- zameldowaną w Gdańsku,
- rozliczająca się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych,
- opłacającą w Gdańsku podatek od nieruchomości,
- opłacającą media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku.
 1. Partner – podmiot będący uczestnikiem Projektu Gdańskiej Karty Mieszkańca, który na podstawie umów zawartych z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi Użytkownikom Karty na specjalnych warunkach, określonych w Przewodniku.
 2. Obiekt – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Gdańska Karta Mieszkańca.
 3. Przewodnik – informacja o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów. Przewodnik zawiera dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis i jest dostępny na stronie www.jestemzgdanska.pl. Przewodnik określa punkty TOP10, stanowiące
 4. Pakiet - konkretna oferta w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, honorowana w Obiektach opisanych w Przewodniku, uprawniająca do rabatów, ulg lub świadczeń opisanych w Przewodniku. Pakiety zostały dostosowane do wieku Użytkowników Karty i dlatego dany Pakiet ma zastosowanie do Użytkownika Karty w zależności od jego wieku. Warunki przyznania określonego Pakietu zostały opisane w Przewodniku. 
 5. Dokument Potwierdzający – zdjęcie lub skan wypełnionej pierwszej strony bieżącego formularza PIT złożonego przez osobę ubiegającą się o wydanie Gdańskiej Karty Mieszkańca w jednym z urzędów skarbowych w Gdańsku, z której wynika, że jeden z urzędów skarbowych w Gdańsku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby, zawierającej urzędowe potwierdzenie jego złożenia (w postaci pieczęci potwierdzającej złożenie go w urzędzie skarbowym lub w postaci potwierdzenia elektronicznego złożenia) albo inny bieżacy dokument, który potwierdza, że jeden z urzędów skarbowych w Gdańsku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy) albo inny bieżący dokument, który potwierdza, że dana osoba przebywa w Gdańsku z zamiarem stałego pobytu (np. wskazujący, że osoba ta jest zameldowana w Gdańsku, opłaca w Gdańsku podatek od nieruchomości albo ponosi koszty opłat za media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku)
 6. Czytnik – urządzenie umożliwiające odczytanie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 7. Autoryzowany Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży zarządzany przez Organizatora. Lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl
 8. Punkty Odbioru Karty – punkty wyszczególnionej grupy Partnerów, w których możliwy będzie odbiór Karty w przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty za pośrednictwem strony internetowej www.jestemzgdanska.pl Lista Punktów Odbioru Karty znajduje się na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl
 
II.    INFORMACJE OGÓLNE
W tym miejscu znajdą Państwo ogólne informacje na temat Pakietu Mieszkańca i oferty w ramach Pakietu Mieszkańca.
 1. Pakiet Mieszkańca stanowi ofertę rabatów, ulg lub świadczeń udzielanych przez Partnerów, opisanych szczegółowo w Przewodniku.
 2. Gdańska Karta Mieszkańca jest honorowana w Obiektach lub przez Partnerów opisanych w Przewodniku na zasadach opisanych w Przewodniku. Każdy z Partnerów ma prawo do przerw w świadczeniu usług na rzecz Użytkowników Karty. Informacja o przerwach będzie każdorazowo umieszczana w Przewodniku. W okresie przerw Użytkownik Karty nie jest uprawniony do korzystania z usług Partnerów na zasadach wynikających z Przewodnika.
 3. Pełna lista Partnerów jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.jestemzgdanska.pl
 4. Oferta w ramach Pakietu Mieszkańca jest ważna od momentu jej aktywacji do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w części, w jakiej odnoszą się do Pakietu Mieszkańca, obowiązują do dnia określonego w ust. 6 powyżej.
 6. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.jestemzgdanska.pl .
 7. Osoba Uprawniona powinna dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 
III.   ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOSTĘP DO MODUŁU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
W celu uzyskania dostępu do Pakietu Mieszkańca muszą Państwo w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzyskanie dostępu. Złożenie wniosku odbywa się w sposób określony w poniższych postanowieniach.
 1. Wniosek o uzyskanie dostępu do Pakietu Mieszkańca może być złożony w formie elektronicznej – poprzez założenie Konta w Systemie GKM - albo w formie papierowej.
 2. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.jestemzgdanska.pl .
 3. Wniosku nie można złożyć w Punktach Odbioru Karty.
 4. Wniosek może złożyć tylko Osoba Uprawniona.
 5. Osoba Uprawniona (zwana dalej również „Wnioskodawcą”) może złożyć wniosek w imieniu członków swojej rodziny. W przypadku złożenia wniosku w imieniu osób, w stosunku do których Wnioskodawca nie jest przedstawicielem ustawowym, Wnioskodawca zobowiązany jest – za zgodą swojego mocodawcy – podać indywidualny adres e-mail swojego mocodawcy. Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie przez mocodawcę Wnioskodawcy zgody na złożenie wniosku i wydanie Karty Wnioskodawcy. Zgodę, o której mowa wyżej, obejmuje również umocowanie do administrowania Kontem rodzinnym.
 6. Na adres e-mail podany we wniosku o wydanie Karty zostanie wysłane potwierdzenia założenia konta w Systemie GKM.
 
IV.   DOSTĘP DO MODUŁU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Po złożeniu wniosku i zapłacie ceny sprzedaży uzyskają Państwo dostęp do Pakietu Mieszkańca. W celu skorzystania z modułu konieczna będzie jednak jeszcze aktywacja Karty.
 1. Podstawą do wydania dostępu do Pakietu Mieszkańca jest złożenie wniosku oraz zapłata ceny sprzedaży.
 2. Cena sprzedaży dostępu do Pakietu Mieszkańca jest ustalana przez Organizatora i przedstawiona na stronie internetowej www.jestesmzgdanska.pl .
 3. Cenę sprzedaży można uiścić gotówką w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub przelewem internetowym przy pierwszym logowaniu się na konto użytkownika w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 4. W przypadku braku płatności ceny sprzedaży Pakietu Mieszkańca przez okres 30 dni od dnia założenia Konta, Organizator uprawniony będzie do usunięcia Konta.
 5. Dostęp do Pakietu Mieszkańca jest udzielany wyłącznie Osobom Uprawnionym, które złożyły wniosek w imieniu własnym lub w imieniu członków swojej rodziny.  
 6. Pakiet Mieszkańca jest nieaktywny do momentu przedstawienia Dokumentu Potwierdzającego.
 
V.    AKTYWACJA MODUŁU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
W celu aktywacji Karty muszą Państwo przedstawić dokument potwierdzający, że są Państwo osobą uprawnioną do uzyskania Karty.
 1. Oferta przedstawiona w Przewodniku jest dostępna od momentu aktywacji Pakietu Mieszkańca. W celu aktywacji Pakietu Mieszkańca należy przedstawić Dokument Potwierdzający w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży albo w Punkcie Odbioru Karty.
 2. Alternatywnie, możliwe jest przedstawienie czytelnego skanu lub zdjęcia Dokumentu Potwierdzającego podczas składania wniosku o uzyskanie dostępu do Pakietu Mieszkańca i dokonanie weryfikacji swojej tożsamości w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku skanu lub zdjęcia Dokumentu Potwierdzającego dołączonego elektronicznie do wniosku, z podaniem przyczyny odrzucenia. W takiej sytuacji należy przedstawić Dokument Potwierdzający w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży albo w Punkcie Odbioru Karty.
 3. W przypadku złożenia wniosku o dostęp do Pakietu w imieniu więcej niż jednej osoby, należy przedstawić Dokument Potwierdzający dla każdej z osób, w imieniu których został złożony wniosek.
 4. Osoba, która złożyła wniosek, zobowiązana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku dochować procedury określonej w ust. 1, 2 i 3 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu Organizator uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, nie później jednak niż po 45 dniach od upływu terminu. W takim przypadku usunięte zostanie również Konto tej osoby w Systemie GKM lub Konto rodzinne.
 5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3, Organizator obowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Użytkownikowi Karty kwoty zapłaconej przez niego tytułem ceny sprzedaży dostępu do Pakietu. Zwrot nastąpi przelewem na konto, z którego dokonano zapłaty lub na konto wskazane przez Użytkownika Karty.  Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na adres e-mail podany przez Użytkownika Karty we wniosku o jej wydanie.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji Dokumentu Potwierdzającego przedstawionego przez Użytkownika Serwisu, Organizator uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i usunięcia Konta po 7 dniach od dnia negatywnej weryfikacji, nie później jednak niż po 45 dniach od tej daty.
 
VI.   KORZYSTANIE Z MODUŁU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Poniżej przedstawiamy zasady, na jakich mogą Państwo korzystać z Pakietu Mieszkańca za pomocą Karty. Przed skorzystaniem z Karty konieczne będzie sprawdzenie jej Czytnikiem. Prosimy pamiętać o czytelnym podpisaniu Karty! Mogą być Państwo ponadto poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości.
 1. Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać tylko jej właściciel.
 2. Skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności Gdańskiej Karty Mieszkańca w Czytniku, dostępnym w danym Obiekcie oraz po sprawdzeniu, czy Karta jest podpisana zgodnie z punktem III ust. 3 Rozdziału I Regulaminu.
 3. Użytkownik Karty zobowiązany jest udostępnić Partnerowi Gdańską Kartę Mieszkańca w celu wykonania weryfikacji. W razie wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
 4. Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia w przypadku braku udostępnienia Gdańskiej Karty Mieszkańca lub w przypadku stwierdzenia braku jej ważności oraz w przypadku braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz Gdańskiej Karty Mieszkańca nie jest jej właścicielem.
 
VII.  ZMIANA OFERTY MODUŁU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Będziemy starali się rozszerzać ofertę w ramach Pakietu Mieszkańca. W niektórych sytuacjach możemy być jednak zmuszeni ją ograniczyć. Poniżej przedstawione są zasady, na których mogą odbywać się zmiany oferty. 
 1. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę poprzez rozszerzenie jej o dodatkowe Obiekty, uprawnienia do uzyskania rabatów lub innego rodzaju ulgi bądź usługi. Zmiana oferty, o której mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie od momentu wprowadzenia odpowiedniej informacji o nowej ofercie na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl
 2. Organizator, w okresie obowiązywania oferty w ramach poszczególnych Pakietów, nie ma prawa do jej zmiany w zakresie oferty specjalnej Partnerów prowadzących punkty TOP10, które zostały określone w Przewodniku.
 3. Niezależnie od powyższego Organizator zobowiązany jest do utrzymywania w ofercie przez cały okres obowiązywania Pakietu Mieszkańca przynajmniej 10 ulg, rabatów lub świadczeń oferowanych przez innych Partnerów, które wraz z ofertą Partnerów prowadzących punkty TOP 10 stanowią istotę oferty w ramach Pakietu Mieszkańca. 
 4. W zakresie wykraczającym poza ofertę Partnerów prowadzących punkty TOP10, z uwagi na brak możliwości pozyskania Partnerów, którzy gwarantowaliby stałość świadczeń w ramach poszczególnych Pakietów w okresie obowiązywania Pakietu Mieszkańca, Organizator  może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez usunięcie z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług, z zastrzeżeniem jednak obowiązku każdorazowego utrzymywania przynajmniej 10 ulg, rabatów lub świadczeń oferowanych przez innych Partnerów. Organizator ma prawo do zmiany oferty w powyższym zakresie wyłącznie z ważnych przyczyn, za które w szczególności uważa się rozwiązanie przez Partnera umowy z Organizatorem, na podstawie której zobowiązany był on do świadczeń w ramach Pakietu Mieszkańca.
 5. Organizator zobowiązuje się poinformować Użytkowników Karty o zmianie oferty w ramach Pakietu Mieszkańca za pośrednictwem poczty e-mail – na adres podany we wniosku o wydanie Karty. Zmiana wejdzie w życie po poinformowaniu Użytkowników Karty w sposób określony wyżej oraz po publikacji zmienionego Przewodnika na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl . Organizator będzie podejmował starania w celu rozszerzania oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 
VIII.    SPRZEDAŻ DOSTĘPU DO MODUŁU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA NA ODLEGŁOŚĆ
Dostęp do Pakietu Mieszkańca można nabyć przez Internet, za pośrednictwem Systemu GKM dostępnego na stronie www.jestemzgdanska.pl. Poniżej znajdą Państwo postanowienia regulujące sprzedaż Pakietu na odległość.
 1. Do sprzedaży Pakietu Mieszkańca za pośrednictwem Systemu GKM znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zmianami).
 2. Informacje o Module Gdańskiej Karty Mieszkańca stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą złożenia wniosku o dostęp do Pakietu Mieszkańca.
 4. Wszelkie zmiany w zamówieniu złożonym przez Użytkownika Systemu bądź jego cofnięcie mogą nastąpić wyłącznie do momentu odbioru Karty.
 5. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności w przypadku, gdy jedna ze stron skutecznie odstąpi od umowy. Uiszczona cena zostanie w całości zwrócona osobie, która dokonała zapłaty. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez płatnika chyba że osoba ta wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.
 7. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia uzyskania dostępu do Pakietu Mieszkańca, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, który skorzystał z oferty w ramach Pakietu Mieszkańca po uzyskaniu do niego dostępu - za wyraźną zgodą konsumenta.
 9. Od umowy odstępuje się poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie na adres pocztowy lub elektroniczny Organizatora wskazany w punkcie Organizatora wskazany w punkcie I ustęp 4 (DEFINICJE) lub adres elektroniczny Organizatora: reklamacje@jestemzgdanska.pl
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument nie jest zobowiązany do wykorzystania wzoru formularza, jednak bez względu na formę odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie przez konsumenta wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PAKIETU KARTY GDAŃSKIEGO LWA

 1. W ramach Modułu Karty Gdańskiego Lwa, Użytkownik Karty będzie uprawniony do nieograniczonej ilości wejść do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego (ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk) przez okres roku od dnia aktywowania Modułu Karty Gdańskiego Lwa.
 2. Do modułu Karty Gdańskiego Lwa odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia punktów III – VI oraz VIII Rozdziału II Regulaminu, z tym że wniosek o dostęp do Modułu Karty Gdańskiego Lwa może złożyć jedynie osoba posiadająca aktywowany Moduł  Mieszkańca.
 3. Cenę Pakietu Karty Gdańskiego Lwa określa obowiązujący cennik, który dostępny jest na stronie https://www.jestemzgdanska.pl oraz w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.
 4. Ulgowy Pakiet Gdańskiego Lwa przysługuje:
  1. dzieciom w wieku od 4 do 7 lat za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, np. akt urodzenia, książeczka zdrowia.
  2. młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji szkolnej,
  3. studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej,
  4. emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem legitymacji,
  5. osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i lekkim za okazaniem stosownego dokumentu.
 5. Osoba, która nabyła ulgowy Pakiet Gdańskiego Lwa, w celu jego aktywacji, będzie musiała przedstawić jeden z dokumentów, o których mowa w ust. 4 analogicznie jak w przypadku procedury dotyczącej Dokumentu Potwierdzającego, mającej zastosowanie w przypadku Pakietu Mieszkańca