KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że:
  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 70 80 , adres e-mail: got@visitgdansk.com
  • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja Turystyczna: iod@jestemzgdanska.pl
  • Dane zbierane są w celu świadczenia usług związanych z „Kartą mieszkańca” przez Administratora danych oraz partnerów systemu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 lit. b (umowa) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r .
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi.
  • Dane osobowe będą powierzone partnerowi technologicznemu qb sp. o. o. dostawcy usługi systemu Karty Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną „Jestem z Gdańska”, w celu świadczenia usługi systemu oraz aplikacji mobilnej.
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione partnerom w celu umożliwienia identyfikacji osoby i jej uprawnień do skorzystania ze zniżek. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest pod adresem www.jestemzgdanska.pl/n-partnerzy.qbpage.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie służyło dostosowywaniu działań informacyjnych do cech i zachowań użytkownika, a także do zapraszania do konsultacji w kwestiach istotnych z punktu widzenia Miasta Gdańska w ramach modułu Partycypacji Społecznej. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę charakterystykę użytkownika (wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania) oraz sposób korzystania z oferty Gdańskiej Karty Mieszkańca, w tym także rodzaj posiadanych pakietów.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia projektu, wycofania zgody lub przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.