REGULAMIN SYSTEMU GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
 
W niniejszym Regulaminie znajdą Państwo wskazówki zapisane kursywą. Nie stanowią one części postanowień Regulaminu, a ich celem jest ułatwienie Państwu zapoznania się z treścią Regulaminu.
 
I.    DEFINICJE
W tym miejscu znajdują się definicje pojęć, które są wykorzystywane w dalszej części Regulaminu. Prosimy, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na definicję Osoby Uprawnionej (pkt 2) oraz definicję Dokumentu Potwierdzającego (pkt 13), potrzebnego w celu skorzystania z Karty.
 1. Projekt Gdańskiej Karty Mieszkańca – oferta specjalna skierowana do Osób Uprawnionych, mająca na celu zapewnienie dostępu mieszkańców Gdańska do jego atrakcji oraz popularyzowanie korzystania przez nich z atrakcji Gdańska.
 2. Osoba Uprawniona - przez Osobę Uprawnioną do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca należy rozumieć każdą osobę fizyczną:
- zameldowaną w Gdańsku,
- rozliczająca się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych,
- opłacającą w Gdańsku podatek od nieruchomości,
- opłacającą media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku.
 1. Organizator – wydawca Karty – Stowarzyszenie  Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298 (dalej GOT).
 2. Partner – podmiot będący uczestnikiem Projektu Gdańskiej Karty Mieszkańca, który na podstawie umów zawartych z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi Użytkownikom Karty na specjalnych warunkach, określonych w Przewodniku.
 3. Obiekt – obiekt Partnera, w którym jest honorowana Gdańska Karta Mieszkańca.
 4. Przewodnik – informacja o ofertach i rabatach udzielanych przez Partnerów. Przewodnik zawiera dane teleadresowe, zdjęcie obejmujące produkt, usługę lub siedzibę Partnera oraz opis i jest dostępny na stronie www.jestemzgdanska.pl.
 5. Pakiet - konkretna oferta w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, honorowana w Obiektach opisanych w Przewodniku, uprawniająca do rabatów, ulg lub świadczeń opisanych w Przewodniku. Pakiety zostały dostosowane do wieku Użytkowników Karty i dlatego dany Pakiet ma zastosowanie do Użytkownika Karty w zależności od jego wieku. Warunki przyznania określonego Pakietu zostały opisane w Przewodniku. 
 6. Użytkownik Karty – posiadacz Gdańskiej Karty Mieszkańca, który dokonał aktywacji Karty. W przypadku Konta rodzinnego, umocowany i pełnoletni Użytkownik Karty może być administratorem Konta rodzinnego i na tej podstawie może dokonywać stosownych zmian. 
 7. System Gdańskiej Karty Mieszkańca albo System GKM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, dostępny na portalu internetowym www.jestemzgdanska.pl.
 8. Konto - konto Użytkownika Gdańskiej Karty Mieszkańca dostępne w Systemie GKM, umożliwiające dostęp i zarządzanie ofertami w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 9. Konto rodzinne – Konto z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników zamieszkałych pod tym samym adresem, połączonych z Kontem rodzinnym.
 10. Gdańska Karta Mieszkańca albo Karta – plastikowa karta posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny, a także dane Użytkownika Karty (personalizowana), uprawniające do skorzystania z rabatów, ulg lub świadczeń przyznanych w ramach określonej oferty, opisanej w Przewodniku. Gdańska Karta Mieszkańca stanowi identyfikator Użytkownika Karty  w systemie dostępnym na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl i jest w ten sposób powiązana z kontem Użytkownika Karty utworzonym w tym systemie. Nośnik może być wykorzystany do wiązania z nim innych ofert, również po zakończeniu obowiązywania oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 11. Dokument Potwierdzający zdjęcie lub skan wypełnionej pierwszej strony formularza PIT złożonego przez osobę ubiegającą się o wydanie Gdańskiej Karty Mieszkańca w jednym z urzędów skarbowych w Gdańsku, z której wynika, że jeden z urzędów skarbowych w Gdańsku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby, zawierającej urzędowe potwierdzenie jego złożenia (w postaci pieczęci potwierdzającej złożenie go w urzędzie skarbowym lub w postaci potwierdzenia elektronicznego złożenia) albo inny dokument, który potwierdza, że jeden z urzędów skarbowych w Gdańsku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy) albo inny dokument, który potwierdza, że dana osoba przebywa w Gdańsku z zamiarem stałego pobytu (np. wskazujący, że osoba ta jest zameldowana w Gdańsku, opłaca w Gdańsku podatek od nieruchomości albo ponosi koszty opłat za media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku)
 12. Czytnik – urządzenie umożliwiające odczytanie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 13. Autoryzowany Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży zarządzany przez Organizatora. Lista Autoryzowanych Punktów Sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl
 14. Punkty Odbioru Karty – punkty wyszczególnionej grupy Partnerów, w których możliwy będzie odbiór Karty w przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty za pośrednictwem strony internetowej www.jestemzgdanska.pl Lista Punktów Odbioru Karty znajduje się na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl
 
II.    INFORMACJE OGÓLNE
W tym miejscu znajdą Państwo ogólne informacje na temat Gdańskiej Karty Mieszkańca, oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz możliwości jej ewentualnej zmiany.
 1. Gdańska Karta Mieszkańca stanowi ofertę rabatów, ulg lub świadczeń udzielanych przez Partnerów, opisanych szczegółowo w Przewodniku.
 2. Gdańska Karta Mieszkańca jest honorowana w Obiektach lub przez Partnerów opisanych w Przewodniku na zasadach opisanych w Przewodniku. Każdy z Partnerów ma prawo do przerw w świadczeniu usług na rzecz Użytkowników Karty. Informacja o przerwach będzie każdorazowo umieszczana w Przewodniku. W okresie przerw Użytkownik Karty nie jest uprawniony do korzystania z usług Partnerów na zasadach wynikających z Przewodnika.
 3. Pełna lista Partnerów jest dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.jestemzgdanska.pl
 4. Gdańska Karta Mieszkańca nie jest kartą płatniczą.
 5. Gdańska Karta Mieszkańca jest kartą imienną. Dla jej ważności wymagane  jest podpisanie jej czytelnie imieniem i nazwiskiem przez Użytkownika Karty w wyznaczonym miejscu na odwrocie Karty.
 6. Oferta w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca jest ważna od momentu jej aktywacji do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 7. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.jestemzgdanska.pl .
 8. Osoba Uprawniona powinna dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej lub indywidualnym numerem telefonu.  
 
III.   ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
W celu uzyskania Karty muszą Państwo w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jej wydanie. Złożenie wniosku odbywa się w sposób określony w poniższych postanowieniach.
 1. Wniosek o wydanie Karty może być złożony w formie elektronicznej – poprzez założenie Konta w Systemie GKM - albo w formie papierowej.
 2. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.jestemzgdanska.pl .
 3. Wniosku nie można złożyć w Punktach Odbioru Karty.
 4. Wniosek może złożyć tylko Osoba Uprawniona.
 5. Osoba Uprawniona (zwana dalej również „Wnioskodawcą”) może złożyć wniosek o wydanie Karty w imieniu członków swojej rodziny. W przypadku złożenia wniosku w imieniu osób, w stosunku do których Wnioskodawca nie jest przedstawicielem ustawowym, Wnioskodawca zobowiązany jest – za zgodą swojego mocodawcy – podać indywidualny adres e-mail swojego mocodawcy. Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie przez mocodawcę Wnioskodawcy zgody na złożenie wniosku o wydanie Karty i wydanie Karty Wnioskodawcy. Zgodę, o której mowa wyżej, obejmuje również umocowanie do administrowania Kontem rodzinnym.
 6. Na adres e-mail podany we wniosku o wydanie Karty zostanie wysłane potwierdzenia założenia konta w Systemie GKM.
 
IV.   WYDANIE GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Po złożeniu wniosku i zapłacie ceny sprzedaży Karty będą mogli Państwo odebrać Kartę. W celu skorzystania z niej konieczna będzie jednak jeszcze aktywacja Karty.
 1. Podstawą do wydania Karty jest złożenie wniosku oraz zapłata ceny jej sprzedaży.
 2. Cena sprzedaży Gdańskiej Karty Mieszkańca jest ustalana przez Organizatora i przedstawiona na stronie internetowej www.jestesmzgdanska.pl .
 3. Cenę sprzedaży można uiścić gotówką w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub przelewem internetowym przy pierwszym logowaniu się na konto użytkownika w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 4. W przypadku braku płatności ceny sprzedaży Karty przez okres 30 dni od dnia założenia Konta, Organizator uprawniony będzie do usunięcia Konta.
 5. Karta jest wydawana wyłącznie Osobom Uprawnionym, które złożyły wniosek w imieniu własnym lub w imieniu członków swojej rodziny.   
 6. W przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty poprzez założenie Konta w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca, jej odbiór może nastąpić w Punktach Odbioru Karty po przedstawieniu wygenerowanego w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca potwierdzenia   złożenia wniosku i zapłaty ceny sprzedaży.
 7. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, karta wydawana jest po zapłacie ceny sprzedaży.
 8. Wydana karta jest nieaktywna do momentu przedstawienia Dokumentu Potwierdzającego.
 
V.    AKTYWACJA GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
W celu aktywacji Karty muszą Państwo przedstawić dokument potwierdzający, że są Państwo osobą uprawnioną do uzyskania Karty.
 1. Oferta przedstawiona w Przewodniku jest dostępna od momentu aktywacji Gdańskiej Karty Mieszkańca. W celu aktywacji Gdańskiej Karty Mieszkańca należy przedstawić Dokument Potwierdzający w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży albo w Punkcie Odbioru Karty.
 2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty w imieniu więcej niż jednej osoby, należy przedstawić Dokument Potwierdzający dla każdej z osób, w imieniu których został złożony wniosek.
 3. Osoba, która złożyła wniosek, zobowiązana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku dochować procedury określonej w ust. 1 i 2 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu Organizator uprawniony będzie do odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż po 45 dniach od upływu terminu. W takim przypadku usunięte zostanie również Konto tej osoby w Systemie GKM lub Konto rodzinne.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3, Organizator obowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Użytkownikowi Karty kwoty zapłaconej przez niego tytułem ceny sprzedaży Karty. Zwrot nastąpi przelewem na konto, z którego dokonano zapłaty lub na konto wskazane przez Użytkownika Karty.  Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na adres e-mail podany przez Użytkownika Karty we wniosku o jej wydanie.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji Dokumentu Potwierdzającego przedstawionego przez Użytkownika Serwisu, Organizator uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i usunięcia Konta po 7 dniach od dnia negatywnej weryfikacji, nie później jednak niż po 45 dniach od tej daty.
 
VI.   KORZYSTANIE Z GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Poniżej przedstawiamy zasady, na jakich mogą Państwo korzystać z Gdańskiej Karty Mieszkańca. Przed skorzystaniem z Karty konieczne będzie sprawdzenie jej Czytnikiem. Prosimy pamiętać o czytelnym podpisaniu Karty! Mogą być Państwo ponadto poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości.
 1. Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać tylko jej właściciel.
 2. Skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności Gdańskiej Karty Mieszkańca w Czytniku, dostępnym w danym Obiekcie oraz po sprawdzeniu, czy Karta jest podpisana zgodnie z punktem II ust. 5 Regulaminu.
 3. Użytkownik Karty zobowiązany jest udostępnić Partnerowi Gdańską Kartę Mieszkańca w celu wykonania weryfikacji. W razie wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
 4. Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia w przypadku braku udostępnienia Gdańskiej Karty Mieszkańca lub w przypadku stwierdzenia braku jej ważności oraz w przypadku braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz Gdańskiej Karty Mieszkańca nie jest jej właścicielem.
 
VII.  ZMIANA OFERTY GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
Będziemy starali się rozszerzać ofertę w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca. W niektórych sytuacjach możemy być jednak zmuszeni ją ograniczyć. Poniżej przedstawione są zasady, na których mogą odbywać się zmiany oferty. 
 1. Organizator może w każdym czasie zmieniać ofertę poprzez rozszerzenie jej o dodatkowe Obiekty, uprawnienia do uzyskania rabatów lub innego rodzaju ulgi bądź usługi. Zmiana oferty, o której mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie od momentu wprowadzenia odpowiedniej informacji o nowej ofercie na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl
 2. Organizator, w okresie obowiązywania oferty w ramach poszczególnych Pakietów, nie ma prawa do jej zmiany w zakresie oferty specjalnej Partnerów prowadzących punkty TOP10, które zostały określone w Przewodniku.
 3. Niezależnie od powyższego Organizator zobowiązany jest do utrzymywania w ofercie przez cały okres obowiązywania Gdańskiej Karty Mieszkańca przynajmniej 10 ulg, rabatów lub świadczeń oferowanych przez innych Partnerów, które wraz z ofertą Partnerów prowadzących punkty TOP 10 stanowią istotę oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca. 
 4. W zakresie wykraczającym poza ofertę Partnerów prowadzących punkty TOP10, z uwagi na brak możliwości pozyskania Partnerów, którzy gwarantowaliby stałość świadczeń w ramach poszczególnych Pakietów w okresie obowiązywania Gdańskiej Karty Mieszkańca, Organizator  może w każdym czasie zmieniać ofertę w ramach poszczególnych Pakietów poprzez usunięcie z oferty określonych Obiektów, uprawnień do uzyskania rabatu lub innego rodzaju ulg bądź usług, z zastrzeżeniem jednak obowiązku każdorazowego utrzymywania przynajmniej 10 ulg, rabatów lub świadczeń oferowanych przez innych Partnerów. Organizator ma prawo do zmiany oferty w powyższym zakresie wyłącznie z ważnych przyczyn, za które w szczególności uważa się rozwiązanie przez Partnera umowy z Organizatorem, na podstawie której zobowiązany był on do świadczeń w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 5. Organizator zobowiązuje się poinformować Użytkowników Karty o zmianie oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca za pośrednictwem poczty e-mail – na adres podany we wniosku o wydanie Karty. Zmiana wejdzie w życie po poinformowaniu Użytkowników Karty w sposób określony wyżej oraz po publikacji zmienionego Przewodnika na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl . Organizator będzie podejmował starania w celu rozszerzania oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 
IX.    SPRZEDAŻ GDAŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA NA ODLEGŁOŚĆ
Gdańską Kartę Mieszkańca można nabyć przez Internet, za pośrednictwem Systemu GKM dostępnego na stronie www.jestemzgdanska.pl . Poniżej znajdą Państwo postanowienia regulujące sprzedaż Karty na odległość.
 1. Do sprzedaży Gdańskiej Karty Mieszkańca za pośrednictwem Systemu GKM znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zmianami).
 2. Informacje o Gdańskiej Karcie Mieszkańca stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą złożenia wniosku o wydanie Karty.
 4. Wszelkie zmiany w zamówieniu złożonym przez Użytkownika Serwisu bądź jego cofnięcie mogą nastąpić wyłącznie do momentu odbioru Karty.
 5. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności w przypadku, gdy jedna ze stron skutecznie odstąpi od umowy. Uiszczona cena zostanie w całości zwrócona osobie, która dokonała zapłaty. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez płatnika chyba że osoba ta wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.
 7. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia objęcia Gdańskiej Karty Mieszkańca w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, który skorzystał z Karty po jej wydaniu. jeżeli Organizator wydał Kartę konsumentowi, który z niej skorzystał – za wyraźną zgodą konsumenta.
 9. Od umowy odstępuje się poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie na adres pocztowy Organizatora wskazany w punkcie I DEFINICJE, ustęp 3 Regulaminu lub adres elektroniczny Organizatora: reklamacje@jestemzgdanska.pl
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument nie jest zobowiązany do wykorzystania wzoru formularza, jednak bez względu na formę odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie przez konsumenta wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Gdańską Kartę Mieszkańca Organizatorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Gdańską Kartę Mieszkańca. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Gdańskiej Karty Mieszkańca przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 12. Organizator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

X.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Świadczenie części usług na rzecz osób, które posiadają Konto w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca następuje drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności obu stron. Poniżej przedstawiono więc zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Systemu GKM.  
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 2. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. utrzymywanie i obsługa Konta lub Konta rodzinnego,
  2. wysyłka newslettera na podstawie rejestracji,
  3. złożenie reklamacji  za pomocą poczty elektronicznej,
  4. informowanie o zmianach w ofercie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
Aktualny zakres usług oferowanych Klientom dostępny jest na stronie internetowej www.jestemzgdanska.pl . W związku z ciągłym rozwojem usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 1. Przez newsletter rozumie się biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do osób posiadających Konto lub Konto rodzinne za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego.
 2. Organizator świadczy usługi na rzecz osób posiadających Konto lub Konto rodzinne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uruchomienie odpowiedniej usługi w Systemie GKM lub złożenie reklamacji  za pomocą poczty elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Organizatorem bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu.
 4. Każdy posiadacz Konta lub Konta rodzinnego od momentu skorzystania z danej usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług w Systemie GKM.
 6. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli posiadacz Konta lub Konta rodzinnego wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Systemie GKM.
 7. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez posiadacza Konta lub Konta rodzinnego informacji.
 8. Organizator  zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie GKM. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie danej usługi, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.                
 10. System GKM  jest dostępny dla posiadaczy Konta lub Konta rodzinnego przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Organizator  zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Systemu GKM w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta posiadacz Konta lub Konta rodzinnego, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych usług.
 12. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu GKM, Organizator  ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu GKM.
 13. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi Usługami pod numerem +48 58 301 43 55 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00–17.00 oraz w niedzielę w godz. 9.00-16.00 bądź całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: reklamacje@jestemzgdanska.pl
 14. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 15. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 
XI.   REKLAMACJE
Prosimy o zapoznanie się ze sposobem składania reklamacji dotyczących Karty lub Systemu GKM
 1. W przypadku wadliwego działania Gdańskiej Karty Mieszkańca lub braku jej uhonorowania w Obiekcie Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Sprzedaży.
 2. Posiadacz Konta lub Konta rodzinnego powinien niezwłocznie zgłosić Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Systemu GKM w sposób określony poniżej.
 3. Przy zgłaszaniu reklamacji Użytkownik Karty zobowiązany jest do:
 1. złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl. Niezależnie od powyższego reklamację można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. podania niezbędnych danych: numeru Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz swoich danych umożliwiających kontakt;
 3. dokładnego opisania wadliwego działania Gdańskiej Karty Mieszkańca, którego dotyczy reklamacja;
 4. ewentualnego okazania Gdańskiej Karty Mieszkańca w koniecznych przypadkach;
 5. wskazania wybranej przez siebie formy przekazania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności okaże się to niemożliwe. W takim przypadku terminu rozpatrzenia reklamacji wyniesie do 14 dni roboczych. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik Karty zostanie powiadomiony w jednej z form (według wyboru reklamującego): pisemnej przekazanej listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
XII. ZGUBIENIE KARTY
Prosimy o pilną informację w przypadku zgubienia Karty!
 1. Użytkownik Karty powinien zgłosić Organizatorowi niezwłocznie jej zgubienie w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika
 2. Użytkownik Karty może samodzielnie zablokować kartę poprzez zgłoszenie na Koncie użytkownika w Systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
 3. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi zgubienia Gdańskiej Karty Mieszkańca, Organizator powinien ją niezwłocznie zablokować. Po zablokowaniu Gdańska Karta Mieszkańca nie będzie mogła zostać ponownie wykorzystana.
 4. W przypadku zgłoszenia zgubienia Gdańskiej Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty Organizator może w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, po pobraniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł, przypisać Użytkownikowi Karty nowy numer Gdańskiej Karty Mieszkańca i wydać nową Kartę. W celu przypisania nowego numeru Gdańskiej Karty Mieszkańca, Użytkownik Karty powinien przedstawić Organizatorowi dowód zakupu Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz jego dane wskazane w formularzu wypełnianym podczas zakupu.
 
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników Karty nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-530) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298.
 2. Gdańska Organizacja Turystyczna jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 3. Gdańska Organizacja Turystyczna zapewni Użytkownikowi Karty i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 4. Podanie przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika Karty i tym samym uprawnia Gdańską Organizację Turystyczną do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika Karty.
 5. Gdańska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik Karty oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 
XIV. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 roku i obowiązuje przez cały okres ważności oferty w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, wskazany w punkcie II ust. 6.
 
XV.  ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny rozumie się:
  1. dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,
  2. dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w Systemie GKM,
  3. zmian w ofercie Gdańskiej Karty Mieszkańca,
 2. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej jestemzgdanska.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do Gdańskich Kart Mieszkańca  aktywowanych przez Użytkownika Karty przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.