• Home
 • Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatności.

Data aktualizacji: 19.03.2021

Polityka bezpieczeństwa.
Zapewnienie bezpieczeństwa w Gdańskiej Organizacji Turystycznej we wszystkich obszarach aktywności i działalności Stowarzyszenia jest naszym priorytetem. Ze względu na charakter prowadzonej działalności szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa osób, informacji, infrastruktury oraz systemów informatycznych.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników Karty nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Uczniowskiej 22, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 70 80 , adres e-mail: got@visitgdansk.com
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Gdańska Organizacja Turystyczna: Daria Sarnowska, adres e-miał: iod@jestemzgdanska.pl
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów:
  1. świadczenia usług związanych z „Gdańską Kartą Mieszkańca” przez Administratora danych oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  2. rejestracji w Portalu Gdańskiej Karty Mieszkańca, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);
  3. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
  4. prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Gdańką Organizację Turystyczną (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
  5. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
  6. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną newsletteru za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
  7. wysyłania przez Gdańską Organizację Turystyczną ofert promocyjnych partnerów GOT za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
  8. działań wykonywanych w prawnie uzasadnionym interesie administratora w tym do celów marketingu bezpośredniego oraz celów statystycznych ((art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – prawnie uzasadnione interesy administratora)
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów.
 5. Dane osobowe będą powierzone partnerowi technologicznemu qb-mobile s.c. dostawcy usługi systemu Karty Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną „Jestem z Gdańska”, w celu świadczenia usługi systemu oraz aplikacji mobilnej.
 6. Użytkownik Karty w każdym czasie za pośrednictwem Portalu Gdańskiej Karty Mieszkańca posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Użytkownika Karty w każdym czasie sprostowane, usunięte lub może ograniczyć przetwarzanie.
 7. Użytkownik Karty ma prawo do:
  1. dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Partnerzy systemu weryfikują uprawnienia na Gdańskiej Karcie Mieszkańca poprzez aplikację mobilną „Veryfikator”. Dane mieszkańca są dostępne dla Partnera tylko w momencie okazania karty (analogicznie jak w procesie kontroli biletu w komunikacji miejskiej). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych osobowych Mieszkańca niektórym partnerom, na co mieszkaniec będzie musiał wyrazić osobną zgodę w trakcie dodawania kolejnych pakietów do swojej karty. Przekazanie nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Gdańskiej Karty Mieszkańca, a także respektując instrukcje Gdańskiej Organizacji Turystycznej mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest pod adresem jestemzgdanska.pl/n-partnerzy.qbpage
 9. Organizator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie służyło dostosowywaniu działań informacyjnych do cech i zachowań użytkownika. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę charakterystykę użytkownika (wiek i zainteresowania) oraz sposób korzystania z oferty Gdańskiej Karty Mieszkańca, w tym także rodzaj posiadanych pakietów.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Organizator zapewni Użytkownikowi Karty i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 14. Podanie przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usuniecie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika Karty i tym samym uprawnia Organizatora do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika Karty.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik Karty oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e−mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.