Bożonarodzeniowy konkurs punktowy 2022

Regulamin


Regulamin bożonarodzeniowego konkursu punktowego
(zwanego dalej: “Konkursem”)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139108, jak również zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod tym samym nr KRS, posiadającym nr NIP: 5832887298, REGON: 192882979.

1.3 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs polega na odwiedzaniu przez uczestników Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku i samodzielnym sczytywaniu konkursowych kodów QR za pomocą telefonu komórkowego wykorzystując aplikację mobilną Jestem z Gdańska (do pobrania: Android | iOS)  lub Gdańska Karta Turysty (do pobrania: Android | iOS). 
2. Za jednorazowe pomyślne wykonanie czynności opisanej w ust. 1  przyznany zostanie 1 (słownie: jeden) "punkt choinkowy 2022" (zwany dalej: "Punktem"). Punkty nie będą przyznawane za ponowne zeskanowanie tego samego kodu w tym samym dniu. 
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgromadzenie w trakcie trwania Konkursu Punktów w odpowiedniej ilości i rezerwacja wybranej nagrody poprzez konto uczestnika w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl lub w systemie Karty Turysty na stronie internetowej kartaturysty.visitgdansk.com. Każda z nagród będzie czytelnie opisana ilością dostępnych sztuk oraz ilością Punktów niezbędną do jej otrzymania. Po pomyślnej rezerwacji nagrody odpowiednia ilość Punktów zostanie odjęta od sumy Punktów zgromadzonych przez uczestnika.
4. W trakcie trwania Konkursu jeden uczestnik może zarezerwować i otrzymać więcej niż jedną nagrodę pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości Punktów, przy czym nie może to być więcej niż jedna sztuka tej samej nagrody.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora i adresowany jest do osób posiadających konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca 2022 oraz będących użytkownikami aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska, jak również do osób posiadających Kartę Turysty w formie aplikacji mobilnej Gdańska Karta Turysty z ważnym i aktywowanym Pakietem Jarmarkowym (nazwa pakietu może ulec zmianie).
Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. W razie wątpliwości co do tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 1., ust. 2 i ust. 4.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk, a także ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, a także wszystkie osoby pozostające z Organizatorem lub Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. w stosunku cywilnoprawnym.
W odniesieniu do osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym niepełnoletniej) dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród jest podpisanie przez jej przedstawiciela prawnego (w tym rodzica/opiekuna), opiekuna prawnego lub inną uprawnioną osobę oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w Konkursie i złożonej w imieniu tej osoby deklaracji, że:
-  zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach przeprowadzenia konkursu przez Organizatora.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

2.2. Terminy i odbiór nagród
1.  Konkurs odbywać się będzie od 19 listopada do 21 grudnia 2022 roku. 
2.  Nagrody (po uprzedniej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 3) można odbierać najpóźniej do dnia 22 grudnia 2022 roku w Gdańskim Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku w godzinach 10-16. Nagrody nieodebrane w tym terminie wracają do ogólnej puli do dyspozycji Organizatora.

2.3. Nagrody
Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie: upominki świąteczne, gadżety promocyjne, książki i wydawnictwa, vouchery, bilety wstępu na wydarzenia, etc. Liczba nagród jest ograniczona. 
Uczestnicy po przekazaniu danych osobowych i podpisaniu zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Konkursu oraz przedstawieniu zgody, o której mowa w pkt. 2.1 ust. 5 powyżej (jeśli dotyczy) otrzymają nagrody, o których mowa w ust.1, po wcześniejszej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 3.
Nagrody zostaną przekazane laureatom w sposób wskazany przez Organizatora. 
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą odebrać nagrodę w towarzystwie rodzica / opiekuna prawnego.
Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.).

2.4 Dyskwalifikacja

Naruszenie przez uczestnika zasad określonych w Regulaminie powoduje jego dyskwalifikację z dalszego udziału w Konkursie. Decyzję o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Organizator i informuje o niej uczestnika. Informacja o dyskwalifikacji zawierać powinna dane personalne osoby zdyskwalifikowanej oraz przyczynę dyskwalifikacji.

3. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator. 
Dobrowolne przekazanie danych osobowych dotyczy tylko indywidualnych laureatów, którzy zgłoszą się po nagrodę. 

4. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był 
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
za zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody wskazanej w Regulaminie.
Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.