Pakiet Biblioteczny

Regulamin


Regulamin konkursu z Gdańską Kartą Mieszkańca
(zwanego dalej: “Konkursem”)


1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, ul Targ Rakowy 5/6; 80-806 Gdańsk, NIP: 583-195-09-88, REGON: 191978594.

1.3 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs polega na wypożyczaniu i terminowym zwracaniu książek z zasobów Organizatora przez uczestników określonych w pkt. 2.1 Regulaminu.
2. Za jednorazowy terminowy zwrot jednej wypożyczonej książki przyznany zostanie 1 (słownie: jeden) "punkt czytelniczy" (zwany dalej: "Punktem"). Punkty widoczne będą w koncie uczestnika w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgromadzenie w trakcie trwania Konkursu 25 (słownie: dwudziestu pięciu) Punktów w odpowiedniej ilości i rezerwacja nagrody poprzez konto uczestnika w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl. Po pomyślnej rezerwacji nagrody odpowiednia ilość Punktów zostanie odjęta od sumy Punktów zgromadzonych przez uczestnika.
4. W trakcie trwania Konkursu jeden uczestnik może zarezerwować i otrzymać więcej niż jedną nagrodę pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości Punktów.
 

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy

1. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora oraz z propagowaniem czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury.  Konkurs adresowany jest do osób posiadających konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem Bibliotecznym, powiązane z ich kontem czytelniczym w systemie Organizatora. 
2. Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. W razie wątpliwości co do tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów. 
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 1., ust. 2 i ust. 4.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Stowarzyszenia Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk (zwanego dalej: "GOT"), a także ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, a także wszystkie osoby pozostające z Organizatorem lub GOT w stosunku cywilnoprawnym.
5. W odniesieniu do osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym niepełnoletniej) dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród jest podpisanie przez jej przedstawiciela prawnego (w tym rodzica/opiekuna), opiekuna prawnego lub inną uprawnioną osobę oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w Konkursie i złożonej w imieniu tej osoby deklaracji, że:
-  zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach przeprowadzenia konkursu przez Organizatora.
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
8. Zasady korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.jestemzgdanska.pl/regulamin.qbpage.

2.2. Terminy i odbiór nagród

1.  Konkurs odbywać się będzie od dnia 28 lutego 2023 r. do odwołania. 
2. Nagrody (po uprzedniej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 3) można odbierać w sposób i w terminie określonych przez Organizatora w opisie nagrody i nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej rezerwacji.  Nieodebrane nagrody wracają do ogólnej puli do dyspozycji Organizatora.

2.3. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny egzemplarz książki - nowy lub w bardzo dobrym stanie, mogący posiadać sygnaturę biblioteczną; z gatunku literatura piękna, kryminał, horror, literatura faktu i inne. Książkę należy odebrać osobiście w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Targ Rakowy 5/6 w Gdańsku. Liczba nagród jest ograniczona i są one wydawane do wyczerpania zapasów według decyzji Organizatora. 
2. Uczestnicy po przekazaniu danych osobowych i podpisaniu zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Konkursu oraz przedstawieniu zgody, o której mowa w pkt. 2.1 ust. 5 powyżej (jeśli dotyczy) otrzymają nagrody, o których mowa w ust.1, po wcześniejszej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 3.
3. Nagrody zostaną przekazane laureatom w sposób wskazany przez Organizatora. 
4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą odebrać nagrodę w towarzystwie rodzica / opiekuna prawnego.
5. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6. Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.). 
 
2.4 Dyskwalifikacja

Naruszenie przez uczestnika zasad określonych w Regulaminie powoduje jego dyskwalifikację z dalszego udziału w Konkursie. Decyzję o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Organizator i informuje o niej uczestnika. Informacja o dyskwalifikacji zawierać powinna dane personalne osoby zdyskwalifikowanej oraz przyczynę dyskwalifikacji.
 

3. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator. 
2. Dobrowolne przekazanie danych osobowych dotyczy tylko indywidualnych laureatów, którzy zgłoszą się po nagrodę. 


4. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody wskazanej w Regulaminie.
3. Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
4. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.