Zostań turystą we własnym mieście

Regulamin


Regulamin konkursu realizowanego w ramach kampanii pod nazwą
„Zostań turystą we własnym mieście”
(zwanego dalej: “Konkursem”)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139108, jak również zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod tym samym nr KRS, posiadającym nr NIP: 5832887298, REGON: 192882979.

1.3 Przebieg Konkursu 
1. Konkurs polega na odwiedzaniu przez uczestników, określonych w pkt. 2.1 ust.1 obiektów/atrakcji, do których przysługuje im bezpłatny wstęp z Gdańską Kartą Mieszkańca (pod warunkiem ich dostępności dla zwiedzających w okresie trwania Konkursu), a także ewentualnych innych obiektów/atrakcji/wydarzeń objętych kampanią "Zostań turystą we własnym mieście" oraz udostępnianiu obsłudze do weryfikacji Gdańskiej Karty Mieszkańca lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska
2. Za jednorazowe odwiedzenie każdego z powyższych miejsc i pomyślną weryfikację zostanie przyznany 1 (słownie: jeden) punkt OdkrywamGdańsk (zwany dalej: "Punktem"). Punkty nie będą przyznawane za powrót do już odwiedzonego miejsca, w którym już przyznano Punkt, chyba, że będzie to osobne wydarzenie objęte kampanią, o której mowa powyżej. 
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgromadzenie w trakcie trwania Konkursu Punktów w odpowiedniej ilości i rezerwacja wybranej nagrody poprzez konto uczestnika w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl. Każda z nagród będzie czytelnie opisana ilością dostępnych sztuk oraz ilością Punktów niezbędną do jej otrzymania. Po pomyślnej rezerwacji nagrody odpowiednia ilość Punktów zostanie odjęta od sumy Punktów zgromadzonych przez uczestnika.
5. W trakcie trwania Konkursu jeden uczestnik może zarezerwować i otrzymać więcej niż jedną nagrodę pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej ilości Punktów.


2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
1. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora i adresowany jest do osób posiadających konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca 2021 oraz będących użytkownikami Gdańskiej Karty Mieszkańca w formie plastikowej karty i/lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska.
2. Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. Gdańska Karta Mieszkańca w formie plastikowej karty powinna być podpisana przez jej właściciela, zgodnie z Regulaminem Systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca (Rozdział I pkt III ust. 3) dostępnego na stronie internetowej https://jestemzgdanska.pl/regulamin.qbpage. W razie wątpliwości co do jej autentyczności lub tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 1. i ust. 3.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, a także wszystkie osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
5. W odniesieniu do osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym niepełnoletniej) dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród jest podpisanie przez jej przedstawiciela prawnego (w tym rodzica/opiekuna), opiekuna prawnego lub inną uprawnioną osobę oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w Konkursie i złożonej w imieniu tej osoby deklaracji, że:
-  zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach przeprowadzenia konkursu przez Organizatora.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
7. W okresie trwania Konkursu, wskazanym w pkt. 2.2 ust. 1, zasady Konkursu są integralną częścią regulaminu systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca dostępnego na stronie internetowej https://jestemzgdanska.pl/regulamin.qbpage i tym samym wszyscy użytkownicy tego systemu korzystający w tym okresie z plastikowych kart i/lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują jego regulamin, tym samym zostając uczestnikami Konkursu.

2.2. Terminy
1. Konkurs odbywać się będzie od 5 maja do 30 września 2021 roku. 
2. Nagrody (po uprzedniej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 4) można odbierać najpóźniej do 29 października 2021 roku w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca przy al. Grunwaldzkiej 148 w godzinach otwarcia. Nagrody nieodebrane w tym terminie wracają do ogólnej puli do dyspozycji Organizatora.

2.3. Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie: urządzenia typu smartwatch lub smartband, vouchery do restauracji, upominki, książki i inne.
2. Uczestnicy określeni w pkt. 1.3 ust. 4, po przekazaniu danych osobowych i podpisaniu zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Konkursu oraz przedstawieniu zgody, o której mowa w pkt. 2.1 ust. 4 powyżej, otrzymają nagrody, o których mowa w ust.1, po wcześniejszej rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.3 ust. 4.
3. Nagrody zostaną przekazane laureatom w sposób wskazany przez Organizatora. 
4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą odebrać nagrodę w towarzystwie rodzica / opiekuna prawnego.
5. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6. Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.). 

3. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator. 
2. Dobrowolne przekazanie danych osobowych dotyczy tylko indywidualnych zwycięzców gry, którzy zgłoszą się po nagrodę. 

4. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1 zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
1.2 za zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody wskazanej w Regulaminie.
3. Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
4. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.