#czasnagdańsk

Regulamin


Regulamin konkursu realizowanego w ramach kampanii pod nazwą
„#CZASNAGDAŃSK - zostań turystą we własnym mieście!”
(zwanego dalej: “Konkursem”)


1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139108, jak również zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod tym samym nr KRS, posiadającym nr NIP: 5832887298, REGON: 192882979.

1.3 Przebieg Konkursu 
1. Konkurs polega na odwiedzaniu przez uczestników, określonych w pkt. 2.1 ust.1, następujących obiektów/atrakcji (pod warunkiem ich dostępności dla zwiedzających w okresie trwania Konkursu): 
Muzeum Bursztynu,
Ratusz Głównego Miasta,
Dwór Artusa,
Dom Uphagena,
Twierdza Wisłoujście,
Wartownia nr 1 na Westerplatte,
Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku,
Muzeum Nauki Gdańskiej,
Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Oddział Zielona Brama/Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Dom Przyrodników,
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Piwnica Romańska,
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Skansen Archeologiczny - Grodzisko,
Wieża widokowa Bazyliki Mariackiej,
Europejskie Centrum Solidarności,
Muzeum II Wojny Światowej,
Żegluga Gdańska,
Lechia Gdańsk,
Trefl Gdańsk,
Stadion Energa Gdańsk,
Gdański Ogród Zoologiczny,
Pływalnie Gdańskiego Ośrodka Sportu,
Hevelianum.

oraz udostępnianiu obsłudze do weryfikacji Gdańskiej Karty Mieszkańca lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska. 

2. Za jednorazowe odwiedzenie każdego z powyższych obiektów/atrakcji i pomyślną weryfikację zostanie przyznany 1 (słownie: jeden) punkt #CZASNAGDAŃSK. Punkty nie będą przyznawane za powrót do już odwiedzonego obiektu, w którym już przyznano punkt. 
3.  Zgromadzone punkty będą widoczne na koncie uczestnika w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca na stronie internetowej: www.jestemzgdanska.pl. 
4.  Warunkiem otrzymania nagrody jest znalezienie się w gronie pierwszych 100 osób, które  zdobyły w trakcie trwania Konkursu co najmniej 11 punktów #CZASNAGDAŃSK, czyli odwiedziły co najmniej 11 obiektów/atrakcji wymienionych w ust.1.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora i adresowany jest do osób posiadających konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca 2020 oraz będących użytkownikami Gdańskiej Karty Mieszkańca w formie plastikowej karty i/lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska.
Z Gdańskiej Karty Mieszkańca może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. Gdańska Karta Mieszkańca w formie plastikowej karty powinna być podpisana przez jej właściciela, zgodnie z Regulaminem Systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca (Rozdział I pkt III ust. 3) dostępnego na stronie internetowej https://jestemzgdanska.pl/regulamin.qbpage. W razie wątpliwości co do jej autentyczności lub tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 1. i ust. 3.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, a także wszystkie osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
W odniesieniu do osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym niepełnoletniej) dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie przez jej przedstawiciela prawnego (w tym rodzica/opiekuna), opiekuna prawnego lub inną uprawnioną osobę oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w Konkursie i złożonej w imieniu tej osoby deklaracji, że:
-  zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach przeprowadzenia konkursu przez Organizatora.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
W okresie trwania Konkursu, wskazanym w pkt. 2.2 ust. 1, zasady Konkursu są integralną częścią regulaminu systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca dostępnego na stronie internetowej https://jestemzgdanska.pl/regulamin.qbpage i tym samym wszyscy użytkownicy tego systemu korzystający w tym okresie z Gdańskich Kart Mieszkańca i/lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują jego regulamin, tym samym zostając uczestnikami Konkursu.

2.2. Terminy

Konkurs odbywać się będzie od 18 czerwca do 30 września 2020 roku. 

2.3. Nagrody
Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie: urządzenia typu smartwatch lub smartband, vouchery do restauracji, zestawy upominków, książki.
Uczestnicy określeni w pkt. 1.3 ust. 4, po przekazaniu danych osobowych i podpisaniu zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Konkursu oraz przedstawieniu zgody, o której mowa w pkt. 2.1 ust. 4 powyżej, otrzymają nagrody o których mowa w pkt. 2.3.
Nagrody zostaną przekazane laureatom w sposób wskazany przez Organizatora. 
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą odebrać nagrodę w towarzystwie rodzica / opiekuna prawnego.
Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą kwoty 200 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 ust. 3, jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.). 

3. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator. 
Dobrowolne przekazanie danych osobowych dotyczy tylko indywidualnych zwycięzców gry, którzy zgłoszą się po nagrodę. 

4. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był 
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
za zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody wskazanej w Regulaminie.
Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć, skrócić bądź przerwać.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.