Jaki ma być Gdańsk w 2030?

Rozpoczynają się prace nad uchwalonym we wrześniu dokumentem Strategii Rozwoju Miasta. Rusza cykl warsztatów, w których mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, specjaliści, organizacje społeczne i partnerzy gospodarczy. To czas, w którym można porozmawiać o nowej strategii dla miasta, określającej ramy lokalnego rozwoju.


Wypracowane Programy Rozwoju pozwolą wdrożyć zaktualizowaną Strategię Gdańsk 2030 Plus. Dzięki przygotowanej Strategii opracowane zostały cele, które miasto planuje osiągnąć do 2030 r. Najważniejsze z nich to ochrona środowiska w zakresie zieleni, wody i powietrza, a także ograniczenie hałasu i negatywnych skutków zmian klimatu. Założeniem Strategii jest stworzenie miasta przyjaznych przestrzeni, krótkich odległości, a przy tym otwartego i społecznie odpowiedzialnego, z dogodnym dostępem do szerokiej oferty usług dla wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Programy Rozwoju zawierają zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki, jak również rozwój przedsiębiorczości oraz zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy.

Cel spotkań 

Na spotkaniach zostaną przedstawione główne założenia rozwojowe do roku 2030. Głos gdańszczanek i gdańszczan o tym, jak najlepiej osiągnąć cele strategiczne i które działania są obecnie najważniejsze, będzie kluczowym w podjętych działaniach. Podczas warsztatów będzie można zgłaszać swoje idee i koncepcje oraz dzielić się pomysłami na nowe inicjatywy. Wszystkie uwagi i pomysły na to, jakie przedsięwzięcia powinny być podejmowane w Gdańsku w najbliższych latach, będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu Programów Rozwoju.

Spotkanie inaugurujące

Na otwartym spotkaniu inauguracyjnym zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki prac w postaci zmienionej Strategii Rozwoju Miasta oraz koncepcje podziału tematycznego na Programy Rozwoju. Określone zostaną poszczególne programy oraz zagadnienia, jakie obejmują. Wszystko to uwarunkowane zostanie czynnikami zewnętrznymi: obecną sytuacją społeczno-gospodarczą, kolejną perspektywą finansową Unii Europejskiej, a także wyzwaniami, jakie przyniosą najbliższe lata.

Warsztaty tematyczne

Podczas warsztatów uczestnicy będą rozmawiać o priorytetach i przedsięwzięciach służących osiąganiu wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta celów. Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniach, proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Dostępne Miasto, które odbędzie się 13 marca, zostaną poruszone następujące tematy:
 
 • mobilność w mieście: w transporcie publicznym, sieci drogowej oraz poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu
 • transformacja energetyczna: termomodernizacja, zarządzanie zużyciem mediów i Odnawialnych Źródłach Energii
 • cyfryzacja usług, procesów, zagadnienia z obszaru Smart City

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje TUTAJ.

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Wspólne Miasto, które odbędzie się 24 marca, zostaną poruszone następujące tematy:
 
 • edukacja: kompetencja przyszłości, przedsiębiorczości, rynku pracy
 • zdrowie i sport: profilaktyka zdrowotna, promocja zachowań sportowych
 • aktywność obywatelska: demokracja, solidarność, równe szanse
 • usługi społeczne, integracja społeczna, gospodarka mieszkaniowa i lokalowa

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje TUTAJ.

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Zielone Miasto, które odbędzie się 4 kwietnia, zostaną poruszone następujące tematy:
 
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
 • odporność na zmiany klimatu
 • bioróżnorodność na terenach zielonych: system przyrodniczy, zazielenianie
 • czyste powietrze, woda, gleba
 • świadomość ekologiczna mieszkanek i mieszkańców

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje TUTAJ.

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Innowacyjne Miasto, które odbędzie się 17 kwietnia, zostaną poruszone następujące tematy:
 
 • odpowiedzialna gospodarka: innowacyjność, otoczenie biznesu, atrakcyjność inwestycyjna, port morski i lotniczy
 • przestrzeń: miasto kompaktowe, przestrzeń publiczna, rewitalizacja
 • kultura: dziedzictwo, tożsamość, ochrona zabytków
 • czas wolny: potencjał turystyczny

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje TUTAJ.

Ankieta dla mieszkańców

Mieszkańcy mogą dodatkowo podzielić się swoimi pomysłami oraz spostrzeżeniami w specjalnej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić TUTAJ do 23 kwietnia. Wyniki zaprezentowane zostaną na otwartym spotkaniu 8 maja w Hevelianum.

Spotkanie podsumowujące

Na otwartym spotkaniu podsumowującym zaprezentowane zostaną efekty prac warsztatowych, a zgłoszone wcześniej uwagi zostaną poddane analizie.  

Dalsze kroki 

Zebrane na warsztatach propozycje posłużą do przygotowania projektów Programów Rozwoju, które następnie będą poddane konsultacjom społecznym. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i sugestii, uzupełniony i skorygowany dokument Programu Rozwoju zostanie przedłożony Radzie Miasta Gdańska celem uchwalenia.

Harmonogram spotkań
 • 01.03, spotkanie inaugurujące, godz.17:00-18:30, ECS (pl. Solidarności 1), bez rejestracji
 • 13.03, Dostępne Miasto - warsztaty, godz. 17:00-18:30, ZSO nr 8 (ul. J. Meissnera 9), rejestracja online
 • 24.03 Wspólne Miasto - warsztaty, godz. 17:00-18:30, SP nr 46 (ul. Arkońska 17), rejestracja online
 • 04.04 Zielone Miasto - warsztaty, godz. 17:00-18:30, SP nr 12 (ul. Człuchowska 6), rejestracja online
 • 17.04 Innowacyjne Miasto - warsztaty, godz. 17:00-18:30, XIX LO (ul. J. Pestalozziego 11/13), rejestracja online
 • 8.05 spotkanie podsumowujące, godz. 17:00-18:30, Hevelianum (ul. Gradowa 6), bez rejestracji