Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca

Trwa nabór do tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Prace dowolnego gatunku, objętości i tematyki można składać do 31 sierpnia br. Nagrodą jest wydanie drukiem nagrodzonego utworu.


Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Do Konkursu można zgłaszać utwory o dowolnej objętości i tematyce. Mogą to być zbiory wierszy, opowiadań, wspomnień, esejów, a także powieści, utwory dramatyczne czy reportaż. Zgłaszany do konkursu utwór nie może być wcześniej publikowany.

Szczegóły składania prac konkursowych

Zgłoszony do udziału w konkursie utwór należy składać w formie komputerowego wydruku (nie będą przyjmowane rękopisy i maszynopisy), w trzech jednakowych egzemplarzach. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej (format doc, pdf) – na płycie CD lub pendrivie.  Utwór zgłoszony do udziału w konkursie musi być obowiązkowo oznakowany dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (kodem konkursowym), umieszczoną w prawym górnym rogu na pierwszej stronie utworu. W osobnej, zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi i czytelnie podpisany formularz Oświadczenia i Zgody Uczestnika Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz oświadczenia znajdują się na stronie WiMBP. 

Pracę należy dostarczyć lub przesłać do 31 sierpnia na adres:
 
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, z dopiskiem „Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca”.

Organizatorem konkursu jest miasto Gdańsk, operatorem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.