• Home
  • Oferta pracy
  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE

OFERTA PRACY: PRACOWNIK SOCJALNY

Oferta z CBOP
Numer: StPr/24/1142
Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Miejsce: Młyńska 7, 84-242 Luzino, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 1) praca socjalna; 2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych; 3) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 4) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe; 5) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe; 6) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 7) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 8) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa; 9) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; 10) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia; 11) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany: 1) kierować się zasadami etyki zawodowej; 2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia; 3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność; 4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy; 5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny; 6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin w tygodniu: 40
Liczba godzin w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia pracy: 01.08.2024
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania I. Wymagania niezbędne dla kandydatów: 2. obywatelstwo polskie; 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończył/a studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył/a studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończył/a studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. 5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku; 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią. II. Wymagania dodatkowe: 1. mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej; 2. umiejętność skutecznego komunikowania się; 3. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
Pracodawca: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE
NIP: 5882096009
REGON: 192616410
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres pracodawcy: Młyńska 7, 84-242 Luzino, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Numer telefonu: 58 678-20-68 w. 60
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: Pełna treść ogłoszenia: https://gopsluzino.bip.gov.pl/pracownik-socjalny-ogloszenie-o-zatrudnieniu/ogloszenie-o-zatrudnieniu-pracownik-socjalny-z-dnia-20-06-2024-r.html Wymagane dokumenty aplikacyjne, trwale złączone, należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem o treści: Pracownik socjalny wysyłając pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, 84-242 Luzino, ul. Młyńska 7, lub on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP, w terminie do dnia 19.07.2024 r. do godz. 12.00. Za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą pocztową uważa się datę wpływu do Ośrodka, a nie datę nadania w urzędzie pocztowym. Wymagane dokumenty: - życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany, - list motywacyjny własnoręcznie podpisany, - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, - kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy, - kopie innych dokumentów stanowiących o przebytych szkoleniach, uprawnieniach, itp. - oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: telefon
Liczba wolnych miejsc: 1 (w tym dla osób niepełnosprawnych: 0)
Data przyjęcia zgłoszenia: 21.06.2024
Data udostępnienia oferty: 21.06.2024
Data ważności oferty: 19.07.2024