Pożegnaj lato w Twierdzy Wisłoujście

image
W sobotę 28 wrze­śnia w Twier­dzy Wisło­uj­ście odbę­dzie się festi­wal Wehi­kuł Czasu. Od 10:00 do 17:30 zwie­dza­jący zoba­czą rekon­struk­to­rów wcie­la­ją­cych się w posta­cie z okresu XV-XX wieku. O godz. 16:00 odbę­dzie się walka rycer­ska, w któ­rej udział weź­mie zwy­cięzca licy­ta­cji prze­pro­wa­dzo­nej w ramach Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Do zabyt­ko­wej for­ty­fi­ka­cji będzie można dopły­nąć pro­mem z Nowego Portu.
Wehi­kuł Czasu to wyda­rze­nie, które powstało w Twier­dzy Wisło­uj­ście w 2011 r. Festi­wal przy­bli­żał miesz­kań­com Gdań­ska histo­rię regionu i for­ty­fikacji. Po kilku latach prze­rwy powró­cił do zabyt­ko­wej for­ty­fi­ka­cji.

Pod­czas wido­wi­ska zoba­czymy śre­dnio­wiecz­nych ryce­rzy, musz­kie­te­rów z XVII wieku i oddziały gdań­skiego gar­ni­zonu XVIII w., woj­ska pol­skie z wrze­śnia 1939 roku oraz grupę rekonstruk­cyjną służby zasad­ni­czej woj­ska pol­skiego. Główną atrak­cją będzie pokaz walki rycer­skiej, którą sto­czy Piotr Celej oraz zwy­cięzca licy­ta­cji Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Walka roz­pocz­nie się o godz. 16:00 na dzie­dzińcu for­ty­fi­ka­cji.

W ramach Wehi­kułu Czasu będzie można zwie­dzić wieżę z tara­sem wido­ko­wym, Dom Komen­danta z wystawą arche­olo­giczną, dwie kaza­maty oraz bastion fortu poło­żony bez­po­śred­nio nad Wisłą. Przy ogni­sku wypie­czemy przy­go­to­wane przez sie­bie spe­cjały, w kuchni polo­wej będzie można zaku­pić cie­pły posi­łek. Dostępne będą rów­nież leżaki dla osób stru­dzo­nych zwie­dza­niem.

Do Twier­dzy Wisło­uj­ście będzie można dotrzeć nie tylko samo­cho­dem, czy rowe­rem. Jeśli dopi­szą warunki pogo­dowe, od godziny 10.00, co 30 min z przy­stan­ków tram­waju wod­nego Nowy Port (nabrzeże zbo­żowe) będzie kur­so­wał żaglo­wiec Bal­tic Star (rejsy żaglow­cem Bal­tic Star mogą zostać odwo­łane przez orga­ni­za­tora, np. na sku­tek złych warun­ków atmosferycznych.). W przy­padku więk­szej ilo­ści chęt­nych niż miejsc na pokła­dzie kursy odby­wać się ze zwięk­szoną czę­sto­tli­wo­ścią. Za prze­prawę będzie można zapła­cić rów­nież kartą płat­ni­czą.

Dodatkowe informacje TUTAJ