• Home
  • Oferta pracy
  • Urząd Miasta Ustka

OFERTA PRACY: INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU LOKALNEGO I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Oferta z CBOP
Numer: StPr/23/0637
Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Miejsce: Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, powiat: słupski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Zakres podstawowych zadań: 1) W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych: 1. przygotowywanie projektów miasta o dofinansowanie zewnętrzne z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i innych źródeł, 2. zarządzanie projektem w fazie przygotowawczej. 2) W zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Ustka: 1. prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów prowadzonych przy udziale funduszy Unii Europejskiej i innych, 2. nadzór nad prawidłową realizacją projektów, 3. sporządzanie sprawozdań z prowadzonych projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, 4. sporządzanie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych przy udziale innych wydziałów, 5. sprawozdawczość okresowa dotycząca sporządzania wniosków o płatność, 3) Udział w opracowaniu oraz monitoring dokumentów strategicznych miasta Ustka. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na I piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, na czas określony od dnia 1 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze komputera w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości co najmniej 4400 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin w tygodniu: 40
Liczba godzin w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia pracy: 01.06.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy lub wyższe i co najmniej 3 -letni staż pracy. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie o profilu administracja publiczna, prawo, ekonomia, znajomość aktów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych, rzetelność, kreatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność.
Pracodawca: Urząd Miasta Ustka
NIP: 8392919310
REGON: 000523873
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres pracodawcy: Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, powiat: słupski, woj: pomorskie
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3) kopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub oświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 4) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia, 5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją Nabór nr 6 na inspektora w Wydz. RIE" w Urzędzie Miasta Ustka Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Termin: do dnia 31 marca 2023 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154341, 59 8154309.
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście
Liczba wolnych miejsc: 1 (w tym dla osób niepełnosprawnych: 0)
Data przyjęcia zgłoszenia: 17.03.2023
Data udostępnienia oferty: 20.03.2023
Data ważności oferty: 31.03.2023