x
Image

Bon żłobkowy w Gdańsku

Gdańszczanie, którym nie uda się znaleźć miejsca w miejskim żłobku, mogą otrzymać do 500 zł dopłaty w ramach bonu żłobkowego na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Uchwałę w tej sprawie na początku kwietnia przyjęła Rada Miasta.

Cel

Głównym celem bonu żłobkowego jest wyrównanie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych zawodowo i tych, które wracają na rynek pracy. Drugim celem, jest cel aktywizacyjny: świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w miesiącu następującym po pierwszym miesiącu, na które jest ustalane prawo do świadczenia.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia będzie stanowić różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą w niepublicznych miejscach opieki a wysokością opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka w placówce publicznej. Maksymalnie może wynieść 500 zł.

Na jak długo

Bon będzie przyznawany na dany rok szkolny na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata (do wygaśnięcia umowy na świadczenie usług w danym roku szkolnym) – czyli do 31 sierpnia. Bon żłobkowy będzie dostępny od września 2019. Wniosek o przyznanie bonu należy składać corocznie – każdego roku od 1 czerwca. Bon będzie przyznawany na podstawie dochodów z roku poprzedzającego dany rok szkolny.

Kto może

O świadczenie może ubiegać się matka, ojciec lub opiekun prawny. Bon przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańska, które pracują i płacą podatki w Gdańsku, nie korzystają z urlopu wychowawczego i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Osoby te muszą korzystać z niepublicznej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 – 5 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie (musi zostać zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem niepublicznym). Jednocześnie dochody tych osób nie mogą przekraczać na osobę w rodzinie 2500 zł.

Bon będzie przysługiwał również osobom niezatrudnionym w sytuacji kontynuowania nauki w systemie dziennym, udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach zawodowych, programach aktywizujących organizowanych przez Gdański Urzędu Pracy lub inne podmioty, pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Bonu nie otrzymają osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez Gdański Zespół Żłobków lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

Jak i gdzie złożyć wniosek
 
Wypłata gdańskiego bonu żłobkowego będzie realizowana przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej w Dziale Obsługi Mieszkańców, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk
 
Co należy dołączyć do wniosku
 
- oświadczenie o dokonaniu rozliczenia podatku w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdańska
- kopię umowy z podmiotem niepublicznym, do której uczęszcza dziecko
- zaświadczenie podmiotu prowadzącego opiekę o wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, odbywanie stażu lub szkolenia, kontynuowanie nauki w systemie dziennym w roku właściwym, na który jest przyznawane świadczenie
- oświadczenie obojga rodziców / opiekunów / osoby samotnie wychowującej dziecko o nie korzystaniu z urlopu wychowawczego
- oświadczenie o skreśleniu dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie na rzecz dziecka lub o nieubieganiu się o przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków
- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu rodziny osiągniętym w roku poprzedzającym rok szkolny.