x
Image

Propozycje zmian w gdańskim bonie żłobkowym


Rodzice dzieci uczęszczających do gdańskich niesamorządowych miejsc opieki, od 2019 roku mogą ubiegać się o bon żłobkowy w kwocie do 500zł. W najbliższym czasie możliwe są zmiany w kryteriach jego przyznawania. Dotyczą one zwiększenia maksymalnej kwoty przypadającej na członka rodziny oraz zdjęcie tego kryterium z rodzin, w których co najmniej jedna osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Obecnie w 13 jednostkach Gdańskiego Zespołu Żłobków pod opieką znajduje się 1088 dzieci. Rodzice, których dziecko nie znajdzie miejsca w placówce samorządowej, mogą szukać ich w obiektach uzupełniających, działających w ramach bonu żłobkowego. Są to:
 
  • Żłobki niesamorządowe: 40 placówek, w których opiekę znajdzie 1514 dzieci,
  • Kluby Dziecięce: 56 placówek dla 1128 maluchów,
  • Dzienni Opiekunowie: 54 opiekunki, pod opieką których znajduje się 270 najmłodszych.

W czwartek, 15 kwietnia na konferencji prasowej, zaprezentowano planowane zmiany w kryteriach przyznawania gdańskiego bonu żłobkowego.

Dotyczą one:
 
  • rezygnacji z kryterium dochodowego dla rodzin, w których członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia ) lub orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • podwyższeniem kryterium dochodowego z aktualnego poziomu 2 500zł na osobę w rodzinie do wartości 2 800zł na osobę.

Rezygnacja z kryterium dochodowego w przypadku niepełnosprawności jednego z członków rodziny ułatwi im dostęp do usług opiekuńczych i pozwoli na wsparcie finansowe w przypadku zwiększonych potrzeb i dodatkowych kosztów życia, leczenia czy rehabilitacji wynikającej z niepełnosprawności. Możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w placówce niesamorządowej wpłynie również na aktywizację zawodową niepełnosprawnych rodziców czy opiekunów i tym samym poprawę ich sytuacji materialno-bytowej. Spodziewany jest jednak niewielki napływ wniosków, ponieważ niepełnosprawność dziecka lub rodzica jest jednym z kryteriów dodatkowych w rekrutacji do Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Podwyższenie kryterium dochodowego pokierowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę wzrosła o 200zł - do poziomu 2 800zł brutto. Od 2019 roku, kiedy na terenie gminy Miasta Gdańsk wprowadzono bon żłobkowy, kwota najniższego wynagrodzenia wzrosła o 550zł brutto. Proponowana zmiana odzwierciedla tendencje wzrostową przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń mieszkańców Gdańska, a utrzymanie dotychczasowego poziomu kryterium dochodowego z dużym prawdopodobieństwem wyeliminowałoby z możliwości pobierania świadczenia rodziny z 1 dzieckiem – co stanowi około 52% wszystkich rodzin pobierających aktualnie gdański bon żłobkowy. Pozwoli to także zmniejszyć kolejkę oczekujących na miejsce w gdańskich żłobkach.

Wprowadzone zmiany nie powinny spowodować znacznego zwiększenia nakładów finansowych na realizację tego zadania. W całym 2020 roku ze świadczenia skorzystało niespełna 800 dzieci. Wydatek roczny wyniósł niespełna 3,4 mln. zł. z planowanych 5 mln. zł. Nadwyżka w odniesieniu do zaplanowanej kwoty pozwala na dodatkową realizację ok. 250 wniosków w skali roku.

Zaproponowane zmiany zostaną przekazane do Rady Miasta Gdańska i poddane głosowaniu na najbliższej sesji.

Zainteresowanie gdańskim bonem żłobkowym

Od 1 września 2020 do 12 kwietnia 2021 roku złożonych zostało 955 wniosków o przyznanie bonu żłobkowego. W tym okresie 774 dzieci z 759 rodzin zostało objętych świadczeniem. Wydanych zostało 71 decyzji odmownych, z których 48 dotyczyło przekroczenia kryterium dochodowego.

Można założyć, że w roku szkolnym 2020/21 liczba dzieci objętych gdańskim bonem żłobkowym przekroczy wynik z roku 2019/20, kiedy to w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 świadczenie przyznane zostało 784 dzieciom.

Założenia bonu żłobkowego

Gdańszczanie, którym nie uda się znaleźć miejsca w żłobku samorządowym, mogą liczyć na dopłatę do pobytu dziecka w placówce niesamorządowej, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Maksymalna wartość bonu żłobkowego to 500zł. Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą w niesamorządowych miejscach opieki, a wysokością opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka w placówce samorządowej. Obecnie za pobyt w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków opłata (bez wyżywienia) do 10 godzin dziennie wynosi 517zł.

Bon przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańska, które pracują i płacą podatki w Gdańsku, nie korzystają z urlopu wychowawczego i zrezygnują z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Bon przysługuje również osobom niezatrudnionym, które kontynuują naukę w systemie dziennym; biorą udział w stażu, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach zawodowych, programach aktywizujących organizowanych przez Gdański Urzędu Pracy lub inne podmioty; pobierają świadczenia pielęgnacyjne w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Rekrutacja do żłobków, w przeciwieństwie do przedszkoli czy szkół podstawowych, trwa przez cały rok. Z tego względu rodzice dzieci uczęszczających do takich obiektów, mogą stale składać podania o przyznanie bonu żłobkowego. Wszelkie szczegóły dostępne są także na odrębnej stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Nowe żłobki na mapie Gdańska

Od września w Gdańsku rozpoczną działalność trzy nowe żłobki niesamorządowe funkcjonujące w ramach bonu żłobkowego. Placówki powstają dzięki współpracy Gdańska, Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Realizacja możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Pozytywne Żłobki, które rozpoczną działalność 1 września, powstają przy: ul. Syriusza w Osowej, ul. Wąsowicza w Oliwie i ul. Hynka na Zaspie.

Wszystkie powstające żłobki funkcjonować będą w nowo powstałych budynkach wykonanych w nowoczesnej, ekologicznej technologii drewnianej, otoczone terenem zielonym, na którym znajdować się będzie plac zabaw oraz ogród edukacyjny. Każdy ze żłobków posiadać będzie cztery przestronne sale, w których przebywać może w sumie 100 dzieci, w wieku od 20 tyg. do 3 roku życia. Placówki będą funkcjonować w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Termomodernizacja istniejących obiektów

W ramach projektu pn. "G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" w Żłobku nr 1 i 2 zakończyła się już termomodernizacja. Prace w żłobkach nr 3 i 4 mają się zakończyć 21 września. W zależności od obiektu, w ramach projektu wykonane zostały prace, polegające na:
 
  • Żłobek nr 1, ul. Malczewskiego 33 w Gdańsku, dzielnica Siedlce: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., instalacja nawiewników higrosterowalnych. Wartość robót 1,6 mln. zł.
  • Żłobek nr 2, ul. Piastowska 92A w Gdańsku, dzielnica Przymorze Wielkie: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, ścian piwnic, modernizacja instalacji c.o. - wymiana części grzejników niewymienionych, modernizacja instalacji c.w.u. Wartość robót 1,5 mln. zł.
  • Żłobek nr 3, ul. Tytusa Chałubińskiego 20 w Gdańsku, dzielnica Chełm: ocieplenie stropodachu, stropu nad przejazdem oraz ścian zewnętrznych. Wartość robót 900 tyś. zł.
  • Żłobek nr 4, ul. Startowa 3 w Gdańsku, dzielnica Zaspa Młyniec: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych. Wartość robót 1,1 mln. zł.

Całkowity koszt termomodernizacji budynków gdańskich żłobków pochłonął nieco ponad 5 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszów Unii Europejskiej wyniosło 55%.