Image

Dofinansowanie dla osób przyjmujących uchodźców


Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. W Gdańsku wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gdańskie Centrum Świadczeń

Kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Ważne! W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie

Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:
  • Osobiście: Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Kartuska 32/34
  • Korespondencyjnie: Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk
  • W formie elektronicznej: przez ePUAP: /GCSGdansk/SkrytkaESP – jako pismo ogólne do urzędu

Wnioski do pobrania:
 


Foto: Dominik Paszliński