Image

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim w czasie epidemii


Wszystkie zadania w Urzędzie Miejskim są realizowane, jednakże z uwagi na bezpieczeństwo pewnym ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa klienta.

Pracownicy Urzędu Miejskiego zalecają kontakt telefoniczny i przypominają, że jeśli sprawa wymaga wizyty osobistej, konieczne jest umówienie się na wizytę.

REZERWACJA WIZYT:
https://www.gdansk.pl/rezerwacja

pisma zwykłe, skargi i wnioski / e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

pisma/wnioski wymagające podpisu / platforma: https://epuap.gov.pl/

Chcąc uzyskać informację (jak załatwić sprawę) skontaktuj się z Gdańskim Centrum Kontaktu (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) / e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl, portal internetowy https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/zglos, tel. 58 524 45 00. 

▪ We wszystkich sprawach merytorycznych związanych z pracą wydziałów i biur Urzędu Miejskiego prosimy nawiązywać kontakt telefoniczny lub mailowy / książka adresowa: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/ksiazka-telefoniczna,a,1784

PŁATNOŚCI:

Opłaty, w tym podatek od nieruchomości, można dokonywać online za pośrednictwem strony https://oplaty.gdansk.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto podatek od nieruchomości można wpłacać bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Referat Rejestracji Pojazdów:
 
 • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefon całodobowy (58) 52 44 500
 • odbiór dowodu rejestracyjnego bez umówienia w miejscu rejestracji
 • w przypadku pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy możliwa jest również rezerwacja terminu wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 71 70
 • informacja telefoniczna rejestracji pojazdów pod numerem telefonu: (58) 323 71 70

Referat Praw Jazdy:
 
 • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z prawami jazdy odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefon całodobowy (58) 52 44 500
 • odbiór prawa jazdy oraz wydawanie numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) bez umówienia w ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2
 • informacja telefoniczna praw jazdy pod numerem telefonu: (58) 323 71 52

Referat Transportu i Nadzoru:
 
 • obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z licencjami na transport drogowy odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefon całodobowy (58) 52 44 500
 • informacja dotycząca spraw związanych z transportem pod numerem: (58) 323 71 95

Nabycie lub zbycie pojazdu oraz rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

Termin na zgłoszenie został wydłużony do 180 dni. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:
1) prawa jazdy
2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
4) świadectwa kierowcy
5) legitymacji instruktora nauki jazdy
6) legitymacji egzaminatora
7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
8) uprawnień do kierowania pojazdami
9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego
– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020  r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Czasowa rejestracja pojazdu:

- dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY:

Wydawanie: zatwierdzonych projektów wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę  odbywa się w poniedziałki  w godz. 14-15 oraz środy w godz.  12-14.15 (tel. 58 323 64 48), projektów do poprawy we wtorki i piątki w godz. 10.00-11.00 (tel. 58 323 64 51) – Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 10 (po wcześniejszym umówieniu terminu).

Postępowania administracyjne prowadzimy na bieżąco. Informacje dla stron postępowania udzielane są telefonicznie lub mailowo u osoby prowadzącej sprawę.  W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest  uzyskanie informacji o prowadzonym postępowaniu  osobiście (w tym przeglądanie akt prowadzonego postępowania)  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu u osoby prowadzącej sprawę (książka telefoniczna https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/ksiazka-telefoniczna,a,1784).

Wszelkie zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z planu miejscowego wysyłane są pocztą  lub  poprzesz ePUAP (w przypadku braku opłaty skarbowej wnioskodawca dostarcza potwierdzenie mailem). Możliwy jest odbiór osobisty,  po telefonicznym uzgodnieniu terminu u osoby prowadzącej sprawę (książka telefoniczna https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/ksiazka-telefoniczna,a,1784 -  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00. Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 10.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA:

Wszystkie zadania realizowane są drogą korespondencyjną. Informacje  udzielane są telefonicznie lub mailowo (sekretariat tel: (58) 768 82 00, wosr@gdansk.gda.pl).

Obsługa bezpośrednia klienta po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym - kontakt za pośrednictwem sekretariatu lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym (numery dostępne na stronie internetowej oraz na drzwiach siedziby wydziału przy ul. Piekarniczej 16).

URZĄD STANU CYWILNEGO:

Zalecamy kontakt telefoniczny, (58) 323 61 39 lub korespondencyjny (pocztą tradycyjną lub elektroniczną usc@gdansk.gda.pl, platforma ePUAP (www.gov.pl), w zakresie:
 
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • wydania zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
 • zmiany imion i nazwisk.
 
Rejestracja zgonów – Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu - wejście od parkingu. Kontakt w sprawie rejestracji zgonu - e-mail: grzegorz.graefling@gdansk.gda.pl lub tel. (58) 323 70 03.

Rejestracja urodzeń – na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia (www.gov.pl). Odbiór dokumentów: w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP lub listem poleconym na adres korespondencyjny lub osobiście, po uzyskaniu informacji z Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (po rozwodzie), po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (58) 323 65 41.

Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego drogą korespondencyjną lub po umówieniu terminu wizyty: tel. (58) 323 65 00, lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty: tel. (58) 323 61 52 lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego: Rezerwacja internetowa https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefoniczna (58) 52 44 500

Pozostałe czynności, które wymagają osobistego stawienia się Klienta w USC, są wykonywane po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem (58) 323 6139, lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Zmiana w liczbie gości na uroczystościach ślubnych w Nowym Ratuszu:
W związku z wprowadzeniem na terenie Gdańska czerwonej strefy zaostrzone zostały przepisy reżimu sanitarnego. Uroczystości ślubne od 24 października 2020 r. odbywają się wyłącznie w obecności Pary Młodej, świadków i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa zarówno na terenie otwartym jak i w pomieszczeniach budynku.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:
 
 
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW:

Referat Wymiaru Podatków:
 
 • Deklaracje, pisma oraz korespondencja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych realizowane są za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.
 • Wnioski i korespondencja w sprawie opłaty skarbowej realizowane są za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.
 • Czynności, które wymagają osobistego stawienia, w tym zapoznanie się z materiałem dowodowym, realizowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty: tel. 58 323 62 47, 58 323 65 48 - podatek od nieruchomości, tel. 58 323 65 86 - podatek od środków transportowych, tel. 58 323 62 50  - podatek rolny i leśny, tel. 58 323 62 36  - oplata skarbowa, tel. 58 323 62 48 58 323 62 50 - ulgi podatkowe.

Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych:
 
 • Informacje podatkowe (druk IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3), pisma oraz korespondencja  w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych realizowane będą za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.
 • Obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefon całodobowy (58) 52 44 500.

Referat Egzekucji:
 
 • Postępowania egzekucyjne w administracji prowadzone są na bieżąco.
 • Bezpośrednia obsługa klienta w pokoju nr 10  w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia), 80-803 Gdańsk, tel. (58) 323 71 02, (58) 323 71 03.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Dochodów Podatkowych:
 
 • Wystawianie i wydawanie: zaświadczeń podatkowych, po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 65 35

Referat Dochodów Budżetowych:
 
 • Wystawianie i wydawanie zaświadczeń niepodatkowych, po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu: (58) 323 62 67

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Gospodarka Odpadami

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Partyzantów 36D wyłącznie po umówieniu pod nr telefonu: (58) 731 64 64.
Uwaga! Wypełnioną deklaracje lub inne dokumenty można zostawić we wrzutni znajdującej się przy drzwiach budynku przy ul. Partyzantów 36A.
Worki na odpady komunalne wydawane będą przy drzwiach przez pracownika urzędu.

Mieszkania komunalne

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 323 69 09 lub bezpośrednio przez  stronę internetową: https://www.gdansk.pl/rezerwacja

Uprzejmie prosimy nie dostarczać, bez wezwania, żadnych dokumentów osobiście do Referatu Lokalowego. Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub do wrzutni usytuowanej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Referat Handlu

Referat Handlu, przy ul. Kartuskiej 5, na bieżąco proceduje m.in. usługi:
 
 • wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawania decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zawierania i obsługi umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta
 • i przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: (58) 526 80 90.

WYDZIAŁ SKARBU:

Opłaty z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności czy opłatę za użytkowanie wieczyste, można dokonywać online za pośrednictwem strony https://oplaty.gdansk.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto wpłacać można bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.

Kontakt telefoniczny pod nr (58) 323 63 79/ (58) 323 63 93 - sekretariat lub na adres mailowy ws@gdansk.gda.pl, złożenie korespondencji oraz obsługa bezpośrednia na Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 12

Wszelkie procedury można znaleźć na stronie https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-skarbu,a,2274

Wizyty klientów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
 
 • sprzedaży nieruchomości (lokali, terenów)  nr tel. (58) 323 6332; (58) 323 6334; (58) 323 6335; (58) 323 6336
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości nr tel. (58) 323 6329; (58) 323 66 29
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nr tel. (58) 323 6217, (58) 323 6617, (58) 323 6218, (58) 323 6278 
 • użytkowanie wieczyste  nr tel. (58) 323 62 25; nr tel. (58) 323 62 26; (58) 323 62 27; (58) 323 62 74

Profil zaufany można założyć:

1. przy pomocy bankowości elektronicznej, link: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
2. osobiście, po rezerwacji wizyty - https://www.gdansk.pl/rezerwacja
3. za pośrednictwem Poczty Polskiej, link: https://www.envelo.pl/profil-zaufany-epuap/ w trzech prostych krokach:
 
 • załóż konto na platformie Envelo;
 • potwierdź tożsamość --> Pójdź na pocztę z dowodem osobistym lub paszportem i załóż Konto Zaufane Envelo;
 • aktywuj profil--> Zaloguj się do Envelo, a następnie wejdź w ustawienia konta i aktywuj Profil Zaufany.

4. Można również uzyskać profil zaufany ważny tymczasowo. Wniosek o profil zaufany składany jest online na stronie: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i potwierdzany w rozmowie wideo z urzędnikiem. Wideokonferencja odbywa się przez aplikacje Skype lub Microsoft Teams. Wszystkie informację na temat nowej usługi tymczasowego profilu zaufanego znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany w zakładce TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY


Dodatkowe informacje dotyczące pracy Urzędu Miejskiego dostępne są TUTAJ