Image

Plan ogólny Gdańska. Rusza zbieranie wniosków


Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło prace nad planem ogólnym. Dokument, uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy, ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać np. osiedla, parki czy linie tramwajowe. Od 15 kwietnia do 14 czerwca każdy może złożyć wniosek dotyczący ustaleń, które ma zawierać plan ogólny miasta Gdańska.

Co to jest plan ogólny?

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Zostaną w nim także określone gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, np. szkół podstawowych czy publicznych terenów zielonych. W odróżnieniu od studium, nie będzie on wyznaczał kierunków rozwoju, ale podzieli miasto na strefy, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne, tj. maksymalna wysokość, powierzchnia i intensywność zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna. Wśród możliwych stref będzie można wyznaczyć np. strefę usługową, komunikacyjną czy zieleni i rekreacji.

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu miejscowych planów i będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument w formie cyfrowej, jednolitej dla całego kraju, będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Wnioski do planu i spotkanie informacyjne

Pierwszym etapem prac nad planem ogólnym jest zbieranie wniosków. Mogą je składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje. Wnioski można składać od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku. Szczegóły dotyczące składania wniosków oraz inne informacje na temat planu ogólnego znajdują się na stronie Biura Rozwoju Gdańska – www.brg.gda.pl

25 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego. W trakcie spotkania zostanie omówiony charakter i założenia dokumentu oraz harmonogram prac związany z jego przygotowaniem. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak złożyć wniosek do planu ogólnego. Zainteresowani będą mogli zadawać pytania. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formule online - rejestracja na spotkanie tutaj.